Stortinget - Møte torsdag den 30. september 2004 kl. 10.10

Dato: 30.06.2004

Referatsaker

Sak nr. 2

Referat

 • 1.(262)

  Endringer i statsbudsjettet for 2004 som følge av endret departementsstruktur (St.prp. nr. 83 (2003-2004))

Presidenten: Denne saken er allerede behandlet etter forretningsordenens § 28 tredje ledd bokstav d.

Videre ble referert:

 • 2.(263)

  Forslag fra Carl I. Hagen, Øystein Hedstrøm og Lodve Solholm om opphevelse av Grunnloven § 107 (Odels- og Aasædesretten maa ikke ophæves) (Dokument nr. 12:4 (2003-2004))

 • 3.(264)

  Forslag fra Steinar Bastesen om endringer i Grunnloven §§ 26, 93 og 110 d med sikte på å skjerpe inn reglene om inngåelser av internasjonale avtaler og for å grunnlovsfeste det demokratiske systemet både lokalt og nasjonalt (Dokument nr. 12:5 (2003-2004))

 • 4.(265)

  Forslag fra May Britt Vihovde om endringer i Grunnloven § 107 (Odels- og åsetesretten) (Dokument nr. 12:6 (2003-2004))

 • 5.(266)

  Forslag fra Inge Lønning og Julie Christiansen om endringer i Grunnloven § 93 med sikte på å åpne for at samtykke til suverenitetsoverføring kan gis med 2/3 flertall dersom det først er avholdt en rådgivende folkeavstemning (Dokument nr. 12:7 (2003-2004))

 • 6.(267)

  Forslag fra Aanund Hylland og Finn-Erik Vinje, vedtatt til fremsettelse av Jørgen Kosmo og Kjell Engebretsen, om endringer i Grunnloven §§ 3, 6, 12, 14, 26, 41, 50, 60, 63, 68, 75, 87, 93, 110 og 110 a. (Retting av språklige feil) (Dokument nr. 12:8 (2003-2004))

 • 7.(268)

  Forslag fra Kjell Engebretsen, Anita Apelthun Sæle, Heidi Grande Røys, Magnhild Meltveit Kleppa og Trine Skei Grande om grunnlovsfesting av det lokale selvstyret (Dokument nr. 12:9 (2003-2004))

 • 8.(269)

  Forslag fra Inge Lønning, Jan Tore Sanner, Martin Engeset og Andre Dahl om endringer av Grunnloven §§ 54, 68, 71 og 112. (Oppløsningsrett) (Dokument nr. 12:10 (2003-2004))

 • 9.(270)

  Forslag fra Åse Gunhild Woie Duesund, Dagrun Eriksen og Per Steinar Osmundnes om ny § 95 i Grunnloven. (Vern av liv) (Dokument nr. 12:11 (2003-2004))

 • 10.(271)

  Forslag fra Marit Arnstad og Åslaug Haga om endring av Grunnloven § 93. (Rådgivende folkeavstemning) (Dokument nr. 12:12 (2003-2004))

 • 11.(272)

  Forslag fra Carl I. Hagen om endringer i Grunnloven § 75 med sikte på å legge til rette for en større grad av stabilitet og klarhet i politikken og i rammebetingelsene for norsk næringsliv (Dokument nr. 12:13 (2003-2004))

 • 12.(273)

  Forslag fra Jørgen Kosmo, Berit Brørby, Siri Hall Arnøy, Olav Gunnar Ballo og Kjell Engebretsen om endringer i Grunnloven §§ 17, 49, 73, 74 og 76-78 med sikte på å oppheve inndelingen av Stortinget i to avdelinger (Odelstinget og Lagtinget) (Dokument nr. 12:14 (2003-2004))

 • 13.(274)

  Forslag fra Ågot Valle, Siri Hall Arnøy, Øystein Djupedal, Rolf Reikvam og Hallgeir H. Langeland om endringer i Grunnloven §§ 1, 3, 12-14, 16-22, 25-31, 62, 67-69, 74-81, 86 og 112, om opphevelse av Grunnloven §§ 4-9, 11, 23, 24, 32, 34-37, 39-41, 43-48, om ny § 113 og om endring av Grunnlovens overskrift. (Innføring av republikansk statsform) (Dokument nr. 12:15 (2003-2004))

 • 14.(275)

  Forslag fra Ågot Valle, Siri Hall Arnøy, May Hansen og Hallgeir H. Langeland om innføring av en egen grunnlovsbestemmelse om vern mot diskriminering på grunn av kjønn og diskriminering av minoriteter (Dokument nr. 12:16 (2003-2004))

 • 15.(276)

  Forslag fra Ågot Valle, Ingvild Vaggen Malvik, Siri Hall Arnøy og Øystein Djupedal om endringer i Grunnloven §§ 2, 4, 12 og 16 med sikte på å avskaffe Grunnlovens bestemmelser om statskirkeordningen og grunnlovsfeste landets statsskikk og menneskerettighetsforpliktelser (Dokument nr. 12:17 (2003-2004))

 • 16.(277)

  Forslag fra Ågot Valle og Siri Hall Arnøy om ny § 110 d i Grunnloven. (Retten til bolig) (Dokument nr. 12:18 (2003-2004))

 • 17.(278)

  Forslag fra Ågot Valle og Siri Hall Arnøy om endring av Grunnloven § 5 med sikte på å avskaffe Kongens immunitet mot rettsforfølgelse (Dokument nr. 12:19 (2003-2004))

 • 18.(279)

  Forslag fra Gunnar Halvorsen om endring av Grunnloven § 59. (Tildeling av distriktsmandat) (Dokument nr. 12:20 (2003-2004))

  Enst.: Nr. 2–18 blir under presidentens ansvar å bekjentgjøre ved trykking for å komme til avgjørelse på første, annet eller tredje storting etter neste valg.

 • 19.(280)

  Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 37/2004 av 23. april 2004 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2002/91/EF om energieffektivitet i bygningar (St.prp. nr. 79 (2003-2004))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 20.(281)

  Innovasjonsverksemda for miljøvennlege gasskraftteknologiar mv. (St.meld. nr. 47 (2003-2004))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 21.(282)

  Samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av avgjerd nr. 803/2004/EF av 21. april 2004 om Fellesskapet sitt handlingsprogram for å førebyggje og motkjempe vald mot barn, ungdom og kvinner, og for å verne offer og risikogrupper (Daphne II-programmet) (St.prp. nr. 81 (2003-2004))

 • 22.(283)

  Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 112/2004 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2002/73/EF om gjennomføring av prinsippet om lik handsaming av menn og kvinner når det gjeld tilgang til arbeid, yrkesutdanning og forfremjing, og når det gjeld arbeidsvilkår (direktivet om lik handsaming) (St.prp. nr. 82 (2003-2004))

  Enst.: Nr. 21 og 22 sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 23.(284)

  Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 38/2004 av 23. april 2004 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2003/6/EF om innsidehandel og marknadsmanipulasjon (marknadsmisbruk) (St.prp. nr. 77 (2003-2004))

 • 24.(285)

  Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 73/2004 av 8. juni 2004 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2003/71/EF om det prospektet som skal offentleggjerast når verdipapir vert lagde ut til offentleg teikning eller vert tekne opp til omsetnad (prospektdirektivet) (St.prp. nr. 80 (2003-2004))

  Enst.: Nr. 23 og 24 sendes finanskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 25.(286)

  Forslag fra stortingsrepresentant Inga Marte Thorkildsen om å oppheve forbudet mot tigging (Dokument nr. 8:91 (2003-2004))

 • 26.(287)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Gunn Karin Gjul, Knut Storberget og Anne Helen Rui om tiltak for å styrke voldtektsofres rettssikkerhet (Dokument nr. 8:94 (2003-2004))

  Enst.: Nr. 25 og 26 sendes justiskomiteen.

 • 27.(288)

  Erstatningsordning for krigsbarn og erstatningsordninger for romanifolk/tatere og eldre utdanningsskadelidende samer og kvener (St.meld. nr. 44 (2003-2004))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling når det gjelder Del III og IV, for kommunalkomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 28.(289)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Heikki Holmås, Lars Rise, Signe Øye, Trine Skei Grande og Magnhild Meltveit Kleppa om vietnamesiske båtflyktninger bosatt på Filippinene, med nære slektninger i Norge (Dokument nr. 8:92 (2003-2004))

 • 29.(290)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, Per Sandberg, Arne Sortevik og Karin S. Woldseth om tiltak for å fremme integrering (Dokument nr. 8:93 (2003-2004))

  Enst.: Nr. 28 og 29 sendes kommunalkomiteen.

 • 30.(291)

  Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig bruk av reinbeiteressursene i Finnmark (Dokument nr. 3:12 (2003-2004))

 • 31.(292)

  Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av fiskeressursene (Dokument nr. 3:13 (2003-2004))

  Enst.: Nr. 30 og 31 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 32.(293)

  Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 56/2004 av 23. april 2004 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2003/58/EF med omsyn til krav om offentleg innsyn for visse selskapsformer (St.prp. nr. 76 (2003-2004))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 33.(294)

  Dei fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2004 og fisket etter avtalane i 2002 og 2003 (St.meld. nr. 45 (2003-2004))

 • 34.(295)

  SIVAs framtidige virksomhet (St.meld. nr. 46 (2003-2004))

  Enst.: Nr. 33 og 34 sendes næringskomiteen.

 • 35.(296)

  Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 41/2004 av 23. april 2004 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2003/42/EF om rapportering av hendingar innan sivil luftfart (St.prp. nr. 78 (2003-2004))

  Enst.: Sendes samferdselskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 36.(297)

  Nordisk samarbeid (St.meld. nr. 48 (2003-2004))

 • 37.(298)

  Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk Råd for 2. halvår 2003 – 1. halvår 2004 (Dokument nr. 20 (2003-2004))

  Enst.: Nr. 36 og 37 sendes utenrikskomiteen.

 • 38.(299)

  Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning (S. nr. 278 (2003-2004))

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • (300)

  Forslag fra Ågot Valle, Martin Engeset, Kjell Engebretsen, Carl I. Hagen og Modulf Aukan om endring av Grunnloven § 100 (ytringsfrihet) (Dokument nr. 12:21 (2003-2004))

Presidenten: Nr. 300, som ble framsatt på slutten av debatten, blir under presidentens ansvar å bekjentgjøre ved trykking for å komme til avgjørelse på første, annet eller tredje storting etter neste valg.

– Da skulle vi være ferdig med behandlingen av de sakene som er oppført på dagens kart.

Vi skal nå avslutte det 148. storting, det tredje i inneværende valgperiode. Stortinget har i løpet av dette året hatt 103 møter, mens det har vært 44 møter i Odelstinget og 14 i Lagtinget. Det har vært 15 kveldsmøter i Stortinget og 13 i Odelstinget. Åtte møter har vart utover reglementsmessig tid kl. 22, og fire av dem har gått utover kl. 24, to i Stortinget og to i Odelstinget.

Møtene i Stortinget har samlet vart i ca. 380 timer, i Odelstinget i ca. 60 timer og i Lagtinget i litt over 1 time.

Regjeringen har fremmet 225 saker for Stortinget, fordelt på 83 stortingsproposisjoner, 94 odelstingsproposisjoner og 48 stortingsmeldinger. Stortingsrepresentantene har framsatt 95 Dokument nr. 8-forslag. Hvis vi summerer disse og stortingsproposisjoner og odelstingsproposisjoner fra Regjeringen, utgjør Dokument nr. 8-forslagene ca. 35 pst. av de forslag Stortinget har hatt til behandling.

Presidenten har merket seg at noen i mediene har beregnet hvor mange årsverk som går med til å behandle disse forslagene. Presidenten vil sterkt advare mot å legge bedriftsøkonomiske vurderinger til grunn for analyser av det parlamentariske arbeidet i nasjonalforsamlingen.

Når det er sagt, vil presidenten likevel minne om at Stortingets forretningsorden i § 29 slår fast at hvis en komite finner det utvilsomt at et Dokument nr. 8-forslag ikke fortjener Stortingets tilslutning, bør det uten videre fremmes innstilling om at forslaget ikke bifalles.

Komiteenes bidrag til det som har vært behandlet i Stortinget og avdelingene, er 278 innstillinger til Stortinget og 107 til Odelstinget. I tillegg kommer selvfølgelig budsjettinnstillingene.

Regjeringen har bidratt til debattene i Stortinget med seks redegjørelser, inkludert trontalen.

Av 76 saker som er utsatt til neste storting, er 25 Dokument nr. 8-forslag og 24 lovsaker.

Av saker som er behandlet av dette storting, kan nevnes

 • nasjonal handlingsplan for bærekraftig utvikling

 • rovvilt i norsk natur

 • kultur i skolen og kulturpolitikk fram mot 2014

 • digitalt bakkenett for fjernsyn

 • skattereform

 • Forsvarets langtidsplan

 • tomtefesteloven

 • modernisering av Statens lånekasse for utdanning

 • pionerdykkernes forhold

 • boligpolitikk

 • salget av SND Invest

Og vi har vært både over og under vann med henholdsvis

 • skipsfart og de maritime næringer

 • sjøpattedyrpolitikk

Videre har vi behandlet

 • Nasjonal transportplan

 • kvalitet i de nasjonale pleie- og omsorgstjenestene

 • bioteknologilov

Vi har endret loven om Bouvetøya, Peter 1.s øy og Dronning Mauds land, og dermed innførte vi hjemmel for at Kongen kan gi forskrifter om miljøvern, så behandlingen var ikke uviktig.

Og sist, men ikke minst, har Stortinget nettopp vedtatt en ny § 100 i Grunnloven, om ytringsfrihet.

Stortinget har videre avviklet 46 interpellasjonsdebatter, 369 spørsmål er besvart i den ordinære spørretimen, og det er stilt 131 hovedspørsmål i den muntlige spørretimen, som har vært avholdt 23 ganger.

Antall skriftlige spørsmål øker for hvert år, og er nå oppe i 974 – vi rakk ikke 1 000. For et år siden var det 784 og for to år siden 593.

Blant vedtakene som er gjort i Stortinget, finner vi 181 såkalte anmodningsvedtak, og det er en reduksjon i forhold til foregående år, da antallet var 242, mens det var 140 i det første storting i denne perioden.

Stortinget har, gjennom behandlingen av rapporten fra Frøiland-utvalget, hatt kritiske merknader til det høye antallet anmodningsvedtak. Presidenten vet ikke om det er årsaken til den klare nedgangen fra i fjor til i år, men det er i hvert fall en utvikling som Stortinget selv har ønsket.

Når det så gjelder henstillinger, altså forslag som er oversendt Regjeringen uten realitetsvotering, er det 16 det siste året, og her har det vært en markert nedgang fra 50 for to år siden og 37 i fjor.

Som representantene var vitne til, ble det framsatt en rekke forslag til endring av Grunnloven ved møtets start, og ett nå på slutten. Det totale antall framsatte grunnlovsforslag er dermed 21, og det er akkurat det samme som i forrige periode.

Da skal ikke presidenten bidra med flere tørre tall, men bare erklære forhandlingene i det 148. storting for avsluttet.

Representantene oppfordres så om å skrive under Stortingets og avdelingenes protokoller. Lagtingsprotokollen er utlagt i lagtingssalen, mens protokollene for Stortinget og Odelstinget kan underskrives her i salen.