Stortinget - Møte tirsdag den 9. november 2004 kl. 10

Dato: 09.11.2004

Dokumenter: (Innst. S. nr. 19 (2004-2005), jf. St.prp. nr.80 (2003-2004))

Sak nr. 5

Innstilling frå finanskomiteen om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 73/2004 av 8. juni 2004 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2003/71/EF om det prospektet som skal offentleggjerast når verdipapir vert lagde ut til offentleg teikning eller vert tekne   opp   til  omsetnad   (prospektdirektivet)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 315)

Votering i sak nr. 5

Komiteen hadde innstillet:

Stortinget samtykker til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 73/2004 av 8. juni 2004 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2003/71/EF om det prospektet som skal offentleggjerast når verdipapir vert lagde ut til offentleg teikning eller vert tekne opp til omsetnad (prospektdirektivet).

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.