Stortinget - Møte tirsdag den 9. november 2004 kl. 10

Dato: 09.11.2004

Dokumenter: (Innst. S. nr. 18 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 77 (2003-2004))

Sak nr. 4

Innstilling frå finanskomiteen om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 38/2004 av 23. april 2004 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2003/6/EF om innsidehandel og marknadsmanipulasjon (marknadsmisbruk)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 315)

Votering i sak nr. 4

Komiteen hadde innstillet:

Stortinget samtykker til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 38/2004 av 23. april 2004 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2003/6/EF om innsidehandel og marknadsmanipulasjon (marknadsmisbruk).

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.