Stortinget - Møte tirsdag den 9. november 2004 kl. 10

Dato: 09.11.2004

Dokumenter: (Innst. S. nr. 15 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 78 (2003-2004))

Sak nr. 7

Innstilling fra samferdselskomiteen om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 41/2004 av 23. april 2004 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2003/42/EF om rapportering av hendingar innan sivil luftfart

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 316)

Votering i sak nr. 7

Komiteen hadde innstillet:

Stortinget gjev samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 41/2004 av 23. april 2004 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2003/42/EF om rapportering av hendingar innan sivil luftfart.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.