Stortinget - Møte tirsdag den 9. november 2004 kl. 10

Dato: 09.11.2004

Formalia

Presidenten: Representantene Anita Apelthun Sæle og Audun Bjørlo Lysbakken, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Valg av settepresident

Presidenten: Presidenten vil foreslå at det velges en settepresident for Stortingets møte i dag – og anser det som vedtatt.

Presidenten vil foreslå Øyvind Halleraker. – Andre forslag foreligger ikke, og Øyvind Halleraker anses enstemmig valgt som settepresident for Stortingets møte i dag.

Utenriksminister Jan Petersen overbrakte 14 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Representanten Steinar Bastesen vil framsette et privat forslag.

Steinar Bastesen (Kp) [10:06:28]: På vegne av meg selv vil jeg framsette et forslag om elektronisk betaling av bompenger.

Presidenten: Forsalget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Etter ønske fra utenrikskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 1 og 2 behandles under ett – og anser det som vedtatt.