Stortinget - Møte tirsdag den 9. november 2004 kl. 10

Dato: 09.11.2004

Dokumenter: (Innst. S. nr. 5 (2004-2005), jf. St.meld. nr. 41 (2003-2004))

Sak nr. 1

Innstilling fra utenrikskomiteen om eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2003, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten er det satt fram to forslag. Det er

  • forslag nr. 1, fra Marit Nybakk på vegne av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet

  • forslag nr. 2, fra Bjørn Jacobsen på vegne av Sosialistisk Venstreparti

Marit Nybakk (A) [13:08:23]: Selv om det er litt ulike signaler fra regjeringspartiene her når det gjelder entusiasme for innholdet i forslag nr. 1, fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, skal jeg på vegne av de tre partiene be om at dette forslaget oversendes Regjeringen uten realitetsvotering, og forutsetter da at dette blir utredet av Regjeringen.

Presidenten: Da er forslaget fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet gjort om til et oversendelsesforslag, og teksten lyder i endret form:

«Det henstilles til Regjeringen å utrede om det bør opprettes et politisk sammensatt rådgivende utvalg som kan føre kontroll med våpeneksporten, slik man har i Sverige (Exportkontrollrådet).»

Presidenten foreslår at forslaget oversendes Regjeringen uten realitetsvotering. – Det anses vedtatt.

Det voteres over forslag nr. 2, fra Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen om å gjøre det klart overfor Norges allierte i NATO at Norge ikke vil føle seg forpliktet til å låne ut eller selge militært utstyr til allierte som deltar i en krig som stortingsflertallet ikke støtter og/eller som stortingsflertallet mener ikke har tilstrekkelig forankring i Folkeretten.»

Votering:Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 85 mot 14 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 13.09.45)Komiteen hadde innstillet:

St.meld. nr. 41 (2003-2004) – om eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2003, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.