Stortinget - Møte tirsdag den 9. november 2004 kl. 10

Dato: 09.11.2004

Referatsaker

Sak nr. 8

Referat

 • 1.(42)

  Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 137/2004 av 24. september 2004 om innlemming i EØS-avtala av eit fleirårig delprogram (COOPENER) under europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1230/2003/EF om tiltak på energiområdet (St.prp. nr. 10 (2004-2005))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 2.(43)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Øyvind Vaksdal, Øyvind Korsberg, Per Sandberg og Lodve Solholm om erstatning etter flom (Dokument nr. 8:13 (2004-2005))

 • 3.(44)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Åslaug Haga og Inger S. Enger om midlertidig stans i vernevedtak inntil en har gjennomført en konsekvensutredning av vernepolitikken, med fokus på hvordan denne påvirker bosetting og næringsutvikling (Dokument nr. 8:14 (2004-2005))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4.(45)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 110/2004 av 9. juli 2004 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2001/29/EF om harmonisering av visse sider ved opphavsrett og beslektede rettigheter i informasjonssamfunnet (St.prp. nr. 6 (2004-2005))

 • 5.(46)

  Samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av avgjerd nr. 790/2004/EF av 21. april 2004 om fastsetjing av eit fellesskapshandlingsprogram for å fremje europeiske organ på ungdomsområdet (programmet for ungdomsorganisasjonar) (St.prp. nr. 9 (2004-2005))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 6.(47)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, Karin S. Woldseth og Ulf Erik Knudsen om midlertidig utsettelse av gjennomføringen av monopol på drift av gevinstautomater, for å sikre de frivillige organisasjoners inntekter inntil ESA har avsluttet saken (Dokument nr. 8:12 (2004-2005))

  Enst.: Sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 7.(48)

  Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 104/2004 av 9. juli 2004 om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/EF av 16. desember 2002 om utvida tilsyn med kredittinstitusjonar, forsikringsføretak og investeringsføretak i eit finansielt konglomerat (konglomeratdirektivet) mv. (St.prp. nr. 7 (2004-2005))

  Enst.: Sendes finanskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 8.(49)

  (St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 1-7 (2004-2005))

  Enst.: Sendes finanskomiteen. Budsjettkapitlene og romertallene i St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 1–7 (2004-2005) fordeles på rammeområder og sendes de respektive komiteer i samsvar med Stortingets vedtak om fordeling til komiteene i Innst. S. nr. 4 (2004-2005). Nye kapitler og romertall som ikke ble fordelt i Innst. S. nr. 4, fordeles slik: St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 4 (2004-2005)) – Romertall II: Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, rammeområde 3 St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 7 (2004-2005)) – Romertall II, III, IV og V: Finanskomiteen, rammeområde 22 St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 3 (2004-2005)) – Romertall I: Justiskomiteen, rammeområde 5 St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 2 (2004-2005)) –Kap. 1355 og romertall II: Samferdselskomiteen, rammeområde 18 St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 6 (2004-2005)) – Romertall II og III: Samferdselskomiteen, rammeområde 18

 • 9.(50)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 71/2004 av 8. juni 2004 om innlemmelse i EØS-avtalen av rådsforordning (EF) nr. 2679/98 om det indre markeds virkemåte med hensyn til det frie varebytte mellom medlemsstatene og Rådets og medlemsstatenes resolusjon nr. 1212 av 7. desember 1998 om det frie varebytte (St.prp. nr. 5 (2004-2005))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 10.(51)

  Samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av avgjerd nr. 791/2004/EF av 21. april 2004 om eit fellesskapshandlingsprogram for å fremje organ som er aktive på europeisk plan på området utdanning og opplæring, og for å støtte særlege tiltak på det same området (programmet for utdanningsorganisasjonar) (St.prp. nr. 8 (2004-2005))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 11.(52)

  Riksrevisjonen legger fram: 1 Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2003. 2 Antegnelser til statsregnskapet og saker til orientering (Dokument nr. 1 (2004-2005))

 • 12.(53)

  Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapet 2002 desidert «Til observasjon» og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget (Dokument nr. 3:1 (2004-2005))

 • 13.(54)

  Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2003 (Dokument nr. 3:2 (2004-2005))

 • 14.(55)

  Riksrevisjonens undersøkelse av virksomhetsstyringen ved universitetene (Dokument nr. 3:3 (2004-2005))

  Enst.: Nr. 11–14 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 15.(56)

  Samtykke til ratifikasjon av avtale av 19. mai 2004 mellom Norge og Sverige om endring av protokoll av 25. mars 1981 om opprettelse av et fond for svensk-norsk industrielt samarbeid (St.prp. nr. 12 (2004-2005))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 16.(57)

  Verksemda til NSB AS for perioden 2004-2006 (St.meld. nr. 6 (2004-2005))

 • 17.(58)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Oddbjørg Ausdal Starrfelt, Sigrun Eng, Sylvia Brustad og Signe Øye om å opprettholde jernbanetilbudet Oslo–Stockholm og Oslo–Göteborg–København på nåværende nivå og å utrede forslag til varig drift i et samarbeid mellom Norge og Sverige (Dokument nr. 8:15 (2004-2005))

  Enst.: Nr. 16 og 17 sendes samferdselskomiteen.