Stortinget - Møte tirsdag den 30. november 2004 kl. 10

Dato: 30.11.2004

Dokumenter: (Innst. S. nr. 50 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 8(2004-2005))

Sak nr. 5

Innstilling frå kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av avgjerd nr. 791/2004/EF av 21. april 2004 om eit fellesskapshandlingsprogram for å fremje organ som er aktive på europeisk plan på området utdanning og opplæring, og for å støtte særlege tiltak på det same området (programmet for utdanningsorganisasjonar)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 631)

Votering i sak nr. 5

Komiteen hadde innstillet:

Stortinget samtykkjer i deltaking i ei avgjerd i EØS- komiteen om innlemming i EØS-avtala av avgjerd nr. 791/2004/EF av 21. april 2004 om eit fellesskapshandlingsprogram for å fremje organ som er aktive på europeisk plan på området utdanning og opplæring, og for å støtte særlege tiltak på det same området (programmet for utdanningsorganisasjonar).

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.