Stortinget - Møte tirsdag den 14. desember 2004 kl. 12.40

Dato: 14.12.2004

Dokumenter: (Innst. S. nr. 58 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 26 (2004-2005))

Sak nr. 16

Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2004 under Barne- og familiedepartementet

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 1158)

Votering i sak nr. 16

Komiteen hadde innstillet:

I statsbudsjettet for 2004 vert det gjort følgjande endringar:

Kap.PostFøremålKroner
Utgifter:
800Barne- og familiedepartementet (jf. kap. 3800)
1Driftsutgifter, vert redusert med 200 000
frå kr 83 055 000 til kr 82 855 000
21Spesielle driftsutgifter, vert auka med 850 000
frå kr 3 186 000 til kr 4 036 000
840Tilskot til krisetiltak
21Spesielle driftsutgifter, vert redusert med 50 000
frå kr 3 753 000 til kr 3 703 000
841Familievern og konfliktløysing
70Utviklings – og opplysningsarbeid o.a. vert redusert med 1 400 000
frå kr 12 004 000 til kr 10 604 000
842Statleg forvaltning av familievernet (jf. kap. 3842)
1Driftsutgifter, kan nyttast under post 70, vert auka med 1 400 000
frå kr 141 031 000 til kr 142 431 000
844Kontantstønad
70Tilskot, overslagsløyving, kan nyttast under kap. 856, post 60, vert auka med 85 000 000
frå kr 3 045 195 000 til kr 3 130 195 000
845Barnetrygd
70Tilskot, vert auka med 54 000 000
frå kr 14 176 100 000 til kr 14 230 100 000
852Adopsjonsstønad
70Tilskot til foreldre som adopterer barn frå utlandet, overslagsløyving, vert auka med 2 000 000
frå kr 15 928 000 til kr 17 928 000
854Tiltak i barne- og ungdomsvernet (jf. kap. 3854)
64Tilskot for einslege mindreårige flyktningar og asylsøkjarar, overslagsløyving, vert auka med 94 600 000
frå kr 205 424 000 til kr 300 024 000
855Statleg forvaltning av barnevernet (jf. kap. 3855)
21Spesielle driftsutgifter, vert redusert med 32 300 000
frå kr 50 000 000 til kr 17 700 000
45Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast, vert redusert med 6 000 000
frå kr 56 000 000 til kr 50 000 000
70Tilskot til kjøp av plassar, tiltak o.a., kan nyttast under post 1, vert auka med 38 300 000
frå kr 1 108 000 000 til kr 1 146 300 000
856Barnehagar (jf. kap. 3856)
61Investeringstilskot, overslagsløyving, vert auka med 170 000 000
frå kr 218 000 000 til kr 388 000 000
865Forbrukarpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid
21Spesielle driftsutgifter, forskning, utviklings- og opplysningsarbeid, vert redusert med 1 360 000
frå kr 6 296 000 til kr 4 936 000
79EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, kan overførast, vert auka med 510 000
frå kr 3 850 000 til kr 4 360 000
867Sekretariatet for Forbrukartvistutvalet og Marknadsdsrådet (jf. kap. 3867)
1Driftsutgifter, vert auka med 250 000
frå kr 4 545 000 til kr 4 795 000
2530Fødselspengar og adopsjonspengar
70Fødselspengar til yrkesaktive, overslagsløyving, vert auka med 69 310 000
frå kr 8 930 690 000 til kr 9 000 000 000
71Eingongsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsløyving, vert redusert med 4 745 000
frå kr 404 745 000 til kr 400 000 000
72Feriepengar av fødselspengar til arbeidstakarar, overslagsløyving, vert auka med 4 634 000
frå kr 245 366 000 til kr 250 000 000
73Adopsjonspengar, overslagsløyving, vert redusert med 9 194 000
frå kr 151 194 000 til kr 142 000 000
Inntekter:
3854Tiltak i barne- og ungdomsvernet (jf. kap. 854)
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter, vert redusert med 6 000 000
frå kr 20 720 000 til kr 14 720 000
3855Statleg forvaltning av barnevernet (jf. kap. 855)
60Kommunale eigedelar, vert redusert med 187 000 000
frå kr 677 000 000 til kr 490 000 000
Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.