Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2004 under Barne- og familiedepartementet

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 58 (2004-2005)
  • Kildedok: St.prp. nr. 26 (2004-2005)
  • Dato: 25.11.2004
  • Utgiver: Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen
  • Sidetall: 5

Til Stortinget

Oslo, i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, den 25. november 2004

Sonja Irene Sjøli

leder

Eirin Faldet

ordfører