Stortinget - Møte mandag den 13. juni 2005 kl. 10

Dato: 13.06.2005

Sak nr. 17

Forslag oversendt fra Odelstingets møte 6. juni 2005 (jf. Innst. O. nr. 110):
«Stortinget ber Regjeringen om å evaluere tvisteloven i løpet av tre år etter at loven er trådt i kraft.»

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 2834)

Votering i sak nr. 17

Presidenten: Det voteres over forslag oversendt fra Odelstingets møte 6. juni 2005:

«Stortinget ber Regjeringen om å evaluere tvisteloven i løpet av tre år etter at loven er trådt i kraft.»

Votering:Forslaget bifaltes enstemmig.