Stortinget - Møte mandag den 19. desember 2005 kl. 10

Dato: 19.12.2005

Dokumenter: (Innst. S. nr. 52 (2005-2006), jf. St.prp. nr. 76 (2004-2005))

Sak nr. 3

Innstilling fra justiskomiteen om tilleggsbevilgninger i 2005 til Justisdepartementet, domstolene og politiet for å styrke beredskapsevnen, innsatsen mot terror (Politiets sikkerhetstjeneste og øvrig politi) og organisert kriminalitet (NOKAS-saken)

Talere

Votering i sak nr. 3

André Oktay Dahl (H) [11:41:09]: (ordfører for saken): Det nærmer seg jul, så jeg skal være ekstremt kort, selv om ikke innsatsen i forhold til organisert kriminalitet fortjener at man er kort.

En enstemmig komite er av den oppfatning at det er nødvendig å markere klart og tydelig at kriminaliteten som NOKAS-ranet representerer, er et eksempel på noe man må prioritere å bekjempe. Det har vært og er nødvendig for samfunnet å markere at det går en grense, og at den er overtrådt i denne saken. Derfor går en enstemmig komite inn for proposisjonens forslag til tilleggsbevilgning, som den foreligger.

Det vil høyst sannsynlig – kanskje mer enn høyst sannsynlig – bli behov for mer, og derfor ber komiteen Regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til dekning av de merutgiftene som høyst sannsynlig vil komme. Jeg viser derfor til komiteens forslag til vedtak, og for øvrig viser jeg til proposisjonen.

Jan Arild Ellingsen (FrP) [11:42:17]: Bare kort til det saksordføreren var inne på: Det er noen kamper Stortinget er nødt til å ta, og kampen mot det som skjedde, og rammet oss, når det gjelder NOKAS-saken i Stavanger, er en av dem.

Det er slik at man tidvis diskuterer rammebetingelser økonomisk og metodemessig, men det er et faktum at de kriminelle miljøene ikke har de begrensningene som det lovlydige apparatet har. Derfor er vi helt nødt til å stille opp når det maktapparatet vi har til å bekjempe denne type kriminalitet, trenger det.

Jeg vil bare slutte meg til saksordførers opplysninger. Fremskrittspartiet – og jeg regner med de øvrige partiene – er, dersom det er behov for ytterligere bevilgninger for å ferdigstille denne saken, i hvert fall beredt til å følge opp i enhver sammenheng.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 3.

(Votering, se side 1024)

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstilt:

I

I statsbudsjettet for 2005 gjøres følgende endringer:

Kap.PostFormål:Kroner
Utgifter
400Justisdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med 3 500 000
fra kr 204 951 000 til 208 451 000
410Tingrettene og lagmannsrettene
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap.412 post 1, forhøyes med 18 600 000
fra kr 1 325 166 000 til kr 1 343 766 000
440Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap.441 post 1, forhøyes med 45 900 000
fra kr 6 475 793 000 til kr 6 521 693 000

II

Stortinget ber Regjeringen om å komme tilbake med forslag til dekning av eventuelle merkostnader i tilknytning til NOKAS-saken i 2006.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.