Stortinget - Møte onsdag den 1. februar 2006 kl. 10

Dato: 01.02.2006

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 21

Bent Høie (H) [11:56:14]: Jeg vil stille følgende spørsmål til arbeids- og inkluderingsministeren:

«I et brev av 16. januar 2006 til departementet skriver direktøren for UDI at de i enkelte oppholdssaker opplever at etablert praksis kan stå i motsetning til grunnleggende menneskerettigheter.

Har UDI ført en praksis i oppholdssaker som strider mot lovverket, og deler statsråden UDI-direktørens vurdering?»

Statsråd Bjarne Håkon Hanssen [11:56:51]: I et brev til departementet av 16. januar 2006 skriver UDI at de mener at etablert praksis i enkelte oppholdssaker kan stå i motsetning både til grunnleggende menneskerettigheter og til sterke rimelighetshensyn.

Jeg har i etterkant av UDIs brev bedt UDI om å utdype hva de sikter til med en slik formulering. I samme henvendelse har jeg vist til utlendingsloven, hvor det framgår at loven skal anvendes i samsvar med internasjonale regler som Norge er bundet av når disse har til formål å styrke utlendingers stilling.

I svar av 27. januar 2006 understreker UDI at de ikke har en praksis som strider mot menneskerettighetene. UDI opplyser imidlertid at de mener at det er enkelte dilemmaer knyttet til de vilkår som loven oppstiller for opphold i Norge, og at de mener at noen av disse vilkårene kan stå i motsetning til grunnleggende rettigheter. UDI ønsker derfor en bredere debatt rundt disse dilemmaene.

Norge har i likhet med andre land behov for en regulert innvandring, og norsk regelverk er utformet i lys av dette. På denne bakgrunn stilles det vilkår for hvem som skal kunne reise til og bo i Norge. Behovet for innvandringsregulerende vilkår har det vært bred politisk enighet om i Norge siden vedtakelsen av utlendingsloven i 1988.

Jeg mener det er viktig å framheve at det å oppstille vilkår for hvem som skal kunne oppholde seg i Norge, ikke er i strid med menneskerettighetene, og det må også være hevet over enhver tvil at utlendingsloven er i samsvar med og skal tolkes i overensstemmelse med konvensjoner som ivaretar menneskerettighetene.

Regjeringen vil gjennom arbeidet med ny utlendingslov ha en svært grundig gjennomgang av alle sider ved norsk innvandringsregulering, og det går vel fram av dagens medier også, og herunder vil vi selvfølgelig også fokusere på dilemmaer knyttet til reguleringen. Det samme vil Stortinget da kunne ha gjennom sin behandling av forslaget til ny utlendingslov, og jeg vil i den forbindelse invitere Stortingets representanter til å delta aktivt i debatten om hvordan norsk innvandringsregulering skal være i framtiden.

Bent Høie (H) [11:59:26]: Jeg er glad for å høre at UDI nå i et senere brev har presisert at det som de skrev i det første brevet, ikke er deres mening, for dette kan jo ikke tolkes på noen annen måte.

Utfordringene knyttet til sterke rimelighetshensyn er helt åpenbare i dagens lov, men knyttet til grunnleggende menneskerettigheter burde det ha vært avklart, og det har vi nå fått svar på.

Det er jo også slik at UDI i sin høringsuttalelse til ny utlendingslov nettopp understreker at de er tilfreds med den generelle henvisningen til de internasjonale konvensjonene Norge har underskrevet, i dagens lov, og at det også videreføres i den nye lovteksten. Hadde det vært slik at UDI mente at dagens utlendingslov var i strid med grunnleggende menneskerettigheter, ville det ha vært naturlig at de hadde tatt det opp i den høringsrunden som har vært om utlendingsloven.

Er det riktig, slik jeg forstår det, at UDI i realiteten ikke har ment det som stod i det første brevet?

Statsråd Bjarne Håkon Hanssen [12:00:35]: La meg først bare slutte meg til den vurderingen som representanten Høie nå kom med.

For å gjenta meg selv er det altså slik at jeg nettopp med basis i den formuleringen bad UDI om en nærmere beskrivelse av hva de mente. De understreket da i svar til meg den 27. januar – altså for bare noen dager siden – at de ikke har en praksis som strider mot menneskerettighetene. Det skulle jo absolutt bare mangle!

Det er klart at veldig mye av det sentrale grunnlaget i norsk innvandringspolitikk skal ligge i at vi skal ivareta grunnleggende menneskerettigheter, og at vi skal oppfylle norske internasjonale avtaler. Det er jo en del av den innvandringspolitiske debatten i Norge. Jeg mener, og jeg tror også at representanten Høie mener at det finnes politiske miljøer i Norge som ikke tar den virkeligheten innover seg. Det må iallfall vi gjøre.