Stortinget - Møte onsdag den 1. februar 2006 kl. 10

Dato: 01.02.2006

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 33

Olemic Thommessen (H) [14:19:37]: Jeg har tillatt meg å stille følgende spørsmål:

«Viser til Aftenposten tirsdag 24. og onsdag 25. januar. Statsråden uttaler her at han ønsker en snarlig evaluering av bokavtalen, samtidig som det gis signaler om å styrke bokklubbene, da omsetningstallene har sunket i 2005.

På hvilket grunnlag baserer statsråden sin beslutning om å fremskynde evalueringen av bokavtalen, og mener statsråden at bokklubbene skal gis anledning til å gi høyere rabatt til forbruker enn den alminnelige bokhandler?»

Statsråd Trond Giske [14:20:16]: Det er ønskelig med en snarlig evaluering av boksituasjonen fordi det kan være behov for justeringer av de konkurranserettslige føringene som ble gitt ved kongelig resolusjon 17. desember 2004 og forskrift om bokomsetning 29. april 2005. Bokklubbsystemet har vært vesentlig i formidlingen av et bredt tilbud kvalitetslitteratur over hele landet. Det kan være at enkelte viktige endringer kan være irreversible hvis vi ikke får justert dem i tide. Derfor er det avgjørende å komme raskt i gang med innsamlingen av objektiv statistikk for bokbransjen som kan legges til grunn for en vurdering av hvordan de nye markedsforholdene ivaretar våre litteraturpolitiske målsettinger.

Først på bakgrunn av en evaluering vil det eventuelt være grunnlag for å differensiere rabattsatsene mellom ulike salgskanaler. Det er viktig å være i dialog med aktørene om utviklingen i bransjen, og det har Regjeringen tenkt å være.

Olemic Thommessen (H) [14:21:13]: Det gjeldende systemet baserer seg på en avtale som er inngått mellom aktørene i bransjen. Jeg blir litt forundret hvis statsråden tenker seg at han skal gå utover det som denne avtalen representerer. I så fall antar jeg at han tenker seg å innkalle partene, og at det må være en frivillig ordning.

Når det da kommer til bokklubbspørsmålet, er det et av de vanskelige punktene i denne problematikken. Det er et område hvor disse forhandlingene har brutt sammen før. Det vil være av stor betydning for partene hva slags holdning som signaliseres fra departementet. Jeg merker meg at man ikke går av veien for å signalisere at man tenker seg at bokklubbene skal kunne ha gunstigere ordninger enn bokhandlerne. Det er i så fall et meget viktig signal å få frem.

Når det da gjelder statistikken, undrer jeg meg litt på hvordan man skal få skikkelig statistikk på et så tidlig tidspunkt som nå. Foreløpig finnes ikke brukbart tallmateriale fra noen bransjeorganisasjon.

Statsråd Trond Giske [14:22:24]: Jeg ser for meg at vi må ha to runder med evaluering, én runde i vår, hvor vi på bakgrunn av det vi har opplevd i 2005, får et bilde av hvordan førsteutslaget av de nye rammebetingelsene har vært, og så må vi etter en stund ha en grundigere evaluering, hvor de mer langsiktige virkningene kartlegges. Det er jo også slik selvsagt at bokhøsten varierer. Ett år har man store forfattere og store bestselgere, og andre år er det kanskje litt tynnere med bestselgere og de mest kjente navnene. Derfor er det her variasjoner fra år til år som gjør det litt vanskelig å vurdere bare ett år alene. Likevel er Regjeringens utgangspunkt at vi har hatt en svært vellykket litteraturpolitikk i Norge. Vi er av de mestlesende og mestutgivende land i forhold til både befolkningstall og ikke minst språkområde, så her har vi lyktes. Vi må bare passe på de nye rammebetingelsene som kom delvis etter direktiv fra den forrige regjeringen. Det overrasker meg noe at representanten er litt bekymret for signalene fra Regjeringen, tatt i betraktning at man den gangen nesten gav et direktiv. Da må man være villig til å justere i tide, slik at man ikke risikerer at enkelte ting går tapt for godt. Hvis det viser seg – og jeg sier hvis – at f.eks. bokklubbene innenfor viktige nisjer, som har et skjørt, sårbart marked, er i ferd med å komme under en kritisk grense og dermed kanskje bli nedlagt, kan det hende at vi må se på ordninger som sikrer at disse systemene består. Men der er vi ikke. Vi må få tallene på bordet først.

Olemic Thommessen (H) [14:24:11]: Min bekymring går jo nettopp på at innenfor et regulert marked vil det være viktig hva den som nær sagt gir incitamentene, mener. Dette merker vi går inn på helt sentrale punkter, og det forbauser meg litt at man ikke ser at det å legge i vei med to evalueringsrunder, og det å gi så klare signaler om at man misliker gjeldende ordning, også skaper usikkerhet rundt det bransjen oppfatter som sine rammebetingelser. Jeg oppfatter kanskje at statsråden er litt forutinntatt, at han bærer med seg det som i og for seg var veldig tydelige signaler da vi i forbindelse med mange saker i forrige periode var inne på dette feltet. Jeg mistenker vel også at man nok i stor grad har bestemt seg i forhold til hva man vil oppnå, og at man ser for seg en vei tilbake til et regulert regime, litt uavhengig av hva statistikken vil fortelle oss.

Statsråd Trond Giske [14:25:20]: La meg først understreke at dersom det skal bli endringer i bransjeavtalen, må det skje ved enighet mellom partene i bransjeavtalen. Vi har ingen planer om en lov eller en forskrift som pålegger bransjen endringer. Men vi mener at dette er et viktig litteraturpolitisk og kulturpolitisk område, hvor vi som engasjerte kulturpolitikere både i regjering og i storting er nødt til å ha en mening og et engasjement.

Jeg var kritisk til den forrige regjeringens håndtering av dette av to grunner, delvis fordi det virket som om det var de konkurransepolitiske og ikke de kulturpolitiske målene som var overordnet, og delvis fordi jeg mente at man skulle latt partene forhandle ferdig før man kom med klare direktiv for hvordan en avtale burde se ut. Men det er snøen som falt i fjor. Vi fra opposisjonens side var enige i en del av de endringene som ble gjort, bl.a. fri pris på skolebøker, men andre områder var vi kritiske til. Vi fra vår side vil følge utviklingen nøye, slik at vi kan ta de grepene vi trenger i tide, og derfor trenger vi flere runder med evaluering.