Stortinget - Møte tirsdag den 28. mars 2006 kl. 10

Dato: 28.03.2006

Referatsaker

Referat

 • 1.(158)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Kari Kjønaas Kjos, Kenneth Svendsen, Harald T. Nesvik og Robert Eriksson om at personer med opptjening av rettigheter i folketrygden beholder forholdsmessige rettigheter til uførepensjon også uten tre års forutgående medlemskap ved tilbakevending til Norge (Dokument nr. 8:50 (2005-2006))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 2.(159)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Børge Brende, Ivar Kristiansen og Petter Løvik om en handlingsplan for å hindre forsyningskrise i kraftforsyningen til Trøndelag og Møre og Romsdal (Dokument nr. 8:52 (2005-2006))

 • 3.(160)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Tord Lien, Ketil Solvik-Olsen, Torbjørn Andersen, Bård Hoksrud, Anders Anundsen, Jan Arild Ellingsen, Per Roar Bredvold, Jan-Henrik Fredriksen og Ulf Erik Knudsen om utvidet deltakelse i forsøket med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark (Dokument nr. 8:57 (2005-2006))

 • 4.(161)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Per-Willy Amundsen, Torbjørn Andersen, Ib Thomsen og Tord Lien om lokal forvaltning av arealer i strandsonen og andre områder (Dokument nr. 8:58 (2005-2006))

 • 5.(162)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Torbjørn Andersen og Tord Lien om en energipolitisk handlingsplan (Dokument nr. 8:59 (2005-2006))

  Enst.: Nr. 2–5 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 6.(163)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Gjermund Hagesæter og Ulf Leirstein om at skatteplikten for arbeidsgiverbetalte kommunikasjonstjenester (mobiltelefon og Internett) bortfaller (Dokument nr. 8:51 (2005-2006))

 • 7.(164)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein, Kåre Fostervold, Gjermund Hagesæter, Ketil Solvik-Olsen og Tord Lien om å fjerne særavgiften på sjokolade- og sukkervarer (Dokument nr. 8:56 (2005-2006))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes finanskomiteen.

 • 8.(165)

  Tilleggsbevilgninger i 2006 knyttet til etablering av en ny krisestøtteenhet som skal bidra med støttefunksjoner til departementene og Regjeringens kriseråd i deres krisehåndtering. (St.prp. nr. 44 (2005-2006))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 9.(166)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Arne Sortevik, Robert Eriksson, Harald T. Nesvik og Åge Starheim om å finansiere tilbygg ved Hopen videregående skole i Revidert nasjonalbudsjett (Dokument nr. 8:55 (2005-2006))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 10.(167)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Lars Sponheim og Odd Einar Dørum om oppnevning av en kommisjon for personvern (Dokument nr. 8:54 (2005-2006))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 11.(168)

  Samtykke til tiltredelse av Den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for personell på fiskefartøyer av 7. juni 1995 (St.prp. nr. 45 (2005-2006))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 12.(169)

  Norges deltakelse i europeiske romfartsprogrammer (St.prp. nr. 46 (2005-2006))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 13.(170)

  Forslag frå stortingsrepresentantene Petter Løvik og Øyvind Halleraker om å vurdere organisering av utbygging og drift av E 136 Ålesund – Oppland grense som offentleg privat samarbeid (OPS)-prosjekt utan bompengar (Dokument nr. 8:53 (2005-2006))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet i henhold til forretningsordenens § 37 a før møtet heves? – Møtet er hevet.