Stortinget - Møte tirsdag den 23. mai 2006 kl. 10

Dato: 23.05.2006

Dokumenter: (Innst. S. nr. 158 (2005-2006), jf. St.prp. nr. 54 (2005-2006))

Sak nr. 4

Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 41/2006 av 10. mars 2006 om innlemming i EØS-avtala av EU-programmet IDABC

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 2348)

Votering i sak nr. 4

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 41/2006 av 10. mars 2006 om innlemming i EØS-avtala av EU-programmet IDABC.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.