Stortinget - Møte fredag den 24. november 2006 kl. 10

Dato: 24.11.2006
President: Carl I. Hagen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Interpellasjon fra representanten Signe Øye til forsvarsministeren:
  «Det foreligger en målsetting om å nå en kvinneandel på 15 pst. for Forsvaret i løpet av 2008. Ved utgangen av 2005 var andelen kvinner på bare 7 pst. Organisasjonskulturen i Forsvaret har i stor grad blitt utviklet av menn, med bakgrunn i deres holdninger og verdier. En endring av denne kulturen er ikke enkel, og man kan jo spørre seg om Forsvaret virkelig ønsker en endring. Forsvaret må være en organisasjon i pakt med tiden og i større grad avspeile det norske samfunn. I store deler av 1990-tallet lå også den samme målsettingen på andelen kvinner i Forsvaret på 15 pst. Disse målene ble aldri innfridd.
  Hvorfor klarer vi ikke å rekruttere og beholde flere kvinner i Forsvaret, og hvilke tiltak mener statsråden er nødvendige å iverksette for å få en økt kvinneandel også i Forsvaret?»

 • Sak nr. 2

  Interpellasjon fra representanten Hans Frode Kielland Asmyhr til nærings- og handelsministeren:
  «Norge har tradisjonelt vært en av verdens største maritime nasjoner, og mye av vår velferd er bygd opp på grunnlag av denne næringen. Undersøkelser viser nå at Norge taper terreng på dette området i forhold til andre nasjoner og EU, fordi myndighetene i disse landene satser aktivt på den maritime politikken. EU arbeider nå med en maritim grønnbok hvor ambisjonsnivået er svært høyt.
  Hva vil Regjeringen gjøre for at Norge fortsatt skal være en av verdens ledende maritime nasjoner?»

 • Sak nr. 3

  Interpellasjon fra representanten Lise Christoffersen til justisministeren:
  «I dag lanseres Europarådets kampanje «Parliaments united in combating domestic violence against women». Kampanjen varer i 3 år (2006–2008). Europarådet samarbeider nært med FN i saken. Alle medlemsstater er gjennom enstemmig vedtak i parlamentarikerforsamlingen bedt om å engasjere seg i kampanjen på høyeste politiske nivå, herunder markere saken i alle Europas parlamenter den 24. november 2006. Europarådet slår fast at vold i hjemmet er et klart brudd på menneskerettighetene, at det er den mest utbredte formen for krenkelse av menneskerettigheter som finnes, at krenkelsene skjer i alle medlemsland, på tvers av grenser, aldersgrupper, raser, familietyper og sosiale miljøer.
  Hva er gjort, og hva kan gjøres, for å bekjempe vold i hjemmet i Norge, og vil statsråden bidra til at Norge som medlemsland slutter opp om Europarådets kampanje?»

 • Sak nr. 4

  Interpellasjon fra representanten Olav Gunnar Ballo til justisministeren:
  «Bruken av sakkyndige i rettssaker kan ha avgjørende betydning for sakens utfall. I flere rettssaker har det i ettertid vist seg at sakkyndiges vurderinger kan ha blitt tillagt for stor vekt, slik at uskyldige har blitt dømt, mens skyldige har gått fri.
  Hvordan vurderer statsråden bruken av sakkyndige i norske rettssaler, og den graden av innflytelse som sakkyndighetserklæringer har innen norsk rettspleie?»

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 14.50.