Stortinget - Møte tirsdag den 13. februar 2007 kl. 10

Dato: 13.02.2007

Dokumenter: (Innst. S. nr. 115 (2006-2007), jf. St.meld. nr. 23 (2005-2006))

Sak nr. 3

Innstilling fra utenrikskomiteen om gjennomføring av europapolitikken

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstilt:

St.meld. nr. 23 (2005-2006) – om gjennomføring av europapolitikken – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.