Stortinget - Møte mandag den 11. juni 2007 kl. 10

Dato: 11.06.2007

Sak nr. 8

Forslag oversendt fra Odelstingets møte 6. juni 2007 (jf. Innst. O. nr. 85):
«Stortinget ber Regjeringen legge til rette for at det er mulig å reservere seg mot å stå i det sentrale registeret som foreslås opprettet i tilknytning til eReseptløsningen.»

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 3488)

Etter ønske fra næringskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 9 og 10 behandles under ett. – Det anses vedtatt.

Votering i sak nr. 8

Presidenten: Det voteres over forslag oversendt fra Odelstingets møte 6. juni 2007. Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen legge til rette for at det er mulig å reservere seg mot å stå i det sentrale registeret som foreslås opprettet i tilknytning til eReseptløsningen.»

Det er Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre som står bak forslaget, og presidenten antar at Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet ønsker å stemme imot.

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ble med 55 mot 48 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 19.13.05)