Stortinget - Møte mandag den 11. juni 2007 kl. 10

Dato: 11.06.2007
President: Thorbjørn Jagland og Eirin Faldet

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Innstilling frå finanskomiteen om Kredittmeldinga 2006 ((Innst. S. nr. 227 (2006-2007), jf. St.meld. nr. 23 (2006-2007)))

 • Sak nr. 2

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Odd Einar Dørum og Gunnar Kvassheim om økt forskningsinnsats ved Zeppelin-observatoriet i Ny-Ålesund ((Innst. S. nr. 269 (2006-2007), jf. Dokument nr. 8:71(2006-2007)))

 • Sak nr. 3

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik- Olsen, Øyvind Korsberg, Per-Willy Amundsen, Torbjørn Andersen og Tord Lien om å gi kommunene vetorett mot vindmølleutbygging ((Innst. S. nr. 270 (2006-2007), jf. Dokument nr. 8:58(2006-2007)))

 • Sak nr. 4

  Innstilling frå helse- og omsorgskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2007 som følgje av takstoppgjera for legar, psykologar og fysioterapeutar ((Innst. S. nr. 268 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 80 (2006-2007)))

 • Sak nr. 5

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Gunvald Ludvigsen og André N. Skjelstad om å legge til rette for vaktmestertjenester til eldre ((Innst. S. nr. 248 (2006-2007), jf. Dokument nr. 8:65(2006-2007)))

 • Sak nr. 6

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad og Gunvald Ludvigsen om å legge til rette for at foreldre med funksjonshemmede barn kan motta en omsorgslønn ((Innst. S. nr. 249 (2006-2007), jf. Dokument nr. 8:66(2006-2007)))

 • Sak nr. 7

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Harald T. Nesvik og Ulf Erik Knudsen om å sikre opprettholdelse av tilskuddsnivået til kreftforskningen i Norge ((Innst. S. nr. 250 (2006-2007), jf. Dokument nr. 8:69(2006-2007)))

 • Sak nr. 8

  Forslag oversendt fra Odelstingets møte 6. juni 2007 (jf. Innst. O. nr. 85):
  «Stortinget ber Regjeringen legge til rette for at det er mulig å reservere seg mot å stå i det sentrale registeret som foreslås opprettet i tilknytning til eReseptløsningen.»

 • Sak nr. 9

  Innstilling fra næringskomiteen om samtykke til ratifikasjon av Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) av 5. oktober 1973 og tiltredelse av Revisjonsakten av 29. november 2000 ((Innst. S. nr. 253 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 53(2006-2007)))

 • Sak nr. 10

  Innstilling fra næringskomiteen om samtykke til inngåelse av avtale av 5. juli 2006 mellom Danmark, Island og Norge om etablering av Nordisk Patentinstitutt ((Innst. S. nr. 237 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 54 (2006-2007)))

 • Sak nr. 11

  Innstilling fra justiskomiteen om rettferdsvederlag frå statskassa (Om Stortinget si rettferdsvederlagsordning, arbeidet i rettferdsvederlagsutvala m.m.) ((Innst. S. nr. 262 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 65 (2006-2007)))

 • Sak nr. 12

  Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Laila Dåvøy og Bjørg Tørresdal om tiltak for økt trygghet i byene ((Innst. S. nr. 217 (2006-2007), jf. Dokument nr. 8:46 (2006-2007)))

 • Sak nr. 12 (videre behandling av saken)

  Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Laila Dåvøy og Bjørg Tørresdal om tiltak for økt trygghet i byene ((Innst. S. nr. 217 (2006-2007), jf. Dokument nr. 8:46 (2006-2007)))

 • Sak nr. 13

  Innstilling fra justiskomiteen om Halden fengsel ((Innst. S. nr. 261 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 84 (2006-2007)))

 • Sak nr. 14

  Forslag fra stortingsrepresentant Solveig Horne på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre oversendt fra Odelstingets møte 31. mai 2007 (jf. Innst. O. nr. 59):
  «Stortinget ber Regjeringen vurdere nærmere lovligheten av unntaket som er foreslått i forslag om konkurranseavgrensende virksomhet i skogbruket i forhold til de forpliktelser som følger av EØS-avtalen.»

 • Sak nr. 15

  Forslag fra stortingsrepresentant Solveig Horne på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre oversendt fra Odelstingets møte 31. mai 2007 (jf. Innst. O. nr. 59):
  «Stortinget ber Regjeringen om at det gjennomføres en bred evaluering av effektene av lovregulering av samvirkeforetakene, herunder en vurdering av hvorvidt det har skjedd en ytterligere konkurransevridning i markeder med få og markedsdominerende samvirker. Regjeringen bes sørge for at slik evaluering skjer innen tre år etter ikrafttredelsen av samvirkeloven.»

 • Sak nr. 16

  Forslag fra stortingsrepresentant Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti oversendt fra Odelstingets møte 31. mai 2007 (jf. Innst. O. nr. 59):
  «Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om endring i lov om samvirkeforetak (samvirkelova) som forhindrer innlåsning av kollektiv kapital med bl.a. adgang til fondsemisjon slik svensk og finsk samvirkelovgivning gir adgang til. Loven må samtidig ha mekanismer som sikrer mot tapping av egenkapital.»

 • Voteringer

 • Referatsaker

 • Sak nr. 17

  Innstilling fra forsvarskomiteen om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av finansieringsordninga til EU for sivil krisehandtering (2007-2013) ((Innst. S. nr. 263 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 66 (2006-2007)))

Møtet hevet kl. 19.20.