Stortinget - Møte onsdag den 13. juni 2007 kl. 10

Dato: 13.06.2007

Dokumenter: (Innst. S. nr. 254 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 82 (2006-2007))

Sak nr. 10

Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2007 mv.

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 3600)

Votering i sak nr. 10

Komiteen hadde tilrådd:

I

I statsbudsjettet for 2007 vert det gjort følgjande endringar:

Kap.PostFormålKroner
Utgifter:
2315Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet
1Driftsutgifter, vert løyvd med 800 000 000
1503Midlar til opplæring og utvikling av tillitsvalde
70Tilskot, vert auka med 5 092 000
frå kroner 86 127 000 til kroner 91 219 000
1541Pensjonar av statskassen
1Driftsutgifter, overslagsløyving, vert auka med 971 000
frå kroner 20 900 000 til kroner 21 871 000
1542Tilskot til Statens Pensjonskasse
1Driftsutgifter, overslagsløyving, vert auka med 474 285 000
frå kroner 7 484 000 000 til kroner 7 958 285 000
70For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsløyving, vert auka med 5 549 000
frå kroner 83 000 000 til kroner 88 549 000
1546Yrkesskadeforsikring
1Driftsutgifter, overslagsløyving, vert auka med 1 621 000
frå kroner 96 800 000 til kroner 98 421 000
1547Gruppelivsforsikring
1Driftsutgifter, overslagsløyving, vert auka med 3 270 000
frå kroner 78 700 000 til kroner 81 970 000

II

Stortinget samtykkjer i at det med verknad frå 1. mai 2007 vert føreteke regulering av løningane mv. for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet som er medlemmer av LO Stat, YS Stat, Akademikerne og Unio i samsvar med forhandlingsforslaget i protokoll av 9. mai 2007.

III

Stortinget samtykkjer i at det med verknad frå 1. mai 2007 vert føreteke regulering av løningane mv. for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet som er medlemmer av NITO og NFF i samsvar med forhandlingsforslaget i protokoll av 9. mai 2007.

IV

For embets- og tenestemenn som ikkje er medlemmer av organisasjonar som nemnde i romartal II og III og difor ikkje får sine løns- og arbeidsvilkår fastsette i hovudtariffavtale, skal det gjelde same løns- og arbeidsvilkår som etter romartal II og III. Embets- og tenestemenn som er tekne ut av hovudtariffavtalen, får sine løns- og arbeidsvilkår fastsette administrativt i eigen kontrakt.

V

Pensjonar i Statens Pensjonskasse vert regulerte i samsvar med auken i grunnbeløpet i folketrygda per 1. mai 2007.

Statens pensjonskasse vert gitt fullmakt til å regulere og tilpasse pensjonar som på grunn av særlege pensjonstekniske forhold ikkje med rimeleg resultat kan regulerast i samsvar med punkt 1.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet får fullmakt til å regulere pensjonar av statskassa på same måte som for statspensjonistar etter punkt 1.

VI

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet får fullmakt til å fordele løyvinga under kap. 2315 Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet, post 1 Driftsutgifter, på dei av postane i statsbudsjettet som har lønsløyving.

Votering:Tilrådinga frå komiteen blei samrøystes vedteken.