Stortinget - Møte onsdag den 13. juni 2007 kl. 10

Dato: 13.06.2007
President: Eirin Faldet

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om en endring i Stortingets forretningsorden ((Innst. S. nr. 264 (2006-2007)))

 • Sak nr. 2

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2008 (kommuneproposisjonen) ((Innst. S. nr. 231 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 67 (2006-2007)))

 • Sak nr. 3

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Jørund Rytman, Bård Hoksrud og Ib Thomsen om gjennomføring av forsøk med stemmegivning via Internett og SMS ved kommune- og fylkestingsvalget 2007 ((Innst. S. nr. 251 (2006-2007), jf. Dokument nr. 8:85(2006-2007)))

 • Sak nr. 4

  Forslag fra stortingsrepresentant Bjørg Tørresdal på vegne av Kristelig Folkeparti oversendt fra Odelstingets møte 1. juni 2007 (jf. Innst. O. nr. 71):
  «Stortinget ber Regjeringen ved fremleggelsen av ny utlendingslov komme tilbake med en grundig drøfting av barns rettigheter og grunnlaget for å internere barn på utlendingsinternatet på Trandum.»

 • Sak nr. 5

  Forslag fra stortingsrepresentant Bjørg Tørresdal på vegne av Kristelig Folkeparti oversendt fra Odelstingets møte 1. juni 2007 (jf. Innst. O. nr. 71):
  «Stortinget ber Regjeringen ved fremleggelsen av ny utlendingslov finne alternative løsninger fremfor å internere barn på utlendingsinternatet på Trandum, for eksempel ved å legge en barnevernsinstitusjon til utlendingsinternatet.»

 • Sak nr. 6

  Forslag fra stortingsrepresentant Bjørg Tørresdal på vegne av Kristelig Folkeparti oversendt fra Odelstingets møte 1. juni 2007 (jf. Innst. O. nr. 71):
  «Stortinget ber Regjeringen om å justere investeringskostnadene til ombyggingen av bygg til aktivitetssenter og enklere ombygging av nåværende bygg i forbindelse med statsbudsjettet for 2008, slik at driften ved utlendingsinternatet kan oppfylle målsettingen om å gi de internerte et økt aktivitetstilbud.»

 • Sak nr. 7

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Sametingets virksomhet i 2005 ((Innst. S. nr. 202 (2006-2007), jf. St.meld. nr. 7 (2006-2007)))

 • Sak nr. 8

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Engeset, Kari Lise Holmberg, Bent Høie og Jan Tore Sanner om tiltak for å sikre nødvendig arbeidsinnvandring og dermed bedre tilgangen på arbeidskraft ((Innst. S. nr. 252 (2006-2007), jf. Dokument nr. 8:32 (2006-2007)))

 • Sak nr. 9

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Bent Høie, Trond Helleland, Kari Lise Holmberg, Øyvind Halleraker og Jan Tore Sanner om informasjon, kommunikasjon og teknologi (IKT) i utlendingsforvaltningen ((Innst. S. nr. 247 (2006-2007), jf. Dokument nr. 8:70(2006-2007)))

 • Sak nr. 10

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2007 mv. ((Innst. S. nr. 254 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 82 (2006-2007)))

 • Sak nr. 11

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om årsmelding til Stortinget fra Styret for pensjonsordningen for stortingsrepresentanter for 2006 ((Innst. S. nr. 224 (2006-2007), jf. Dokument nr. 9 (2006-2007)))

 • Sak nr. 12

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2006 ((Innst. S. nr. 219 (2006-2007), jf. Dokument nr. 20(2006-2007)))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet slutt kl. 15.46.