Stortinget - Møte fredag den 15. juni 2007 kl. 10.24

Dato: 15.06.2007

Dokumenter: (Innst. S. nr. 273 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 81 (2006-2007))

Sak nr. 6

Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 160/2006 av 8. desember 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/43/EF av 17. mai 2006 om lovfestet revisjon av årsregnskaper og konsernregnskaper m.v.

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 3824)

Votering i sak nr. 6

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 160/2006 av 8. desember 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/43/EF av 17. mai 2006 om lovfestet revisjon av årsregnskaper og konsernregnskaper m.v.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.