Stortinget - Møte fredag den 15. juni 2007 kl. 10.24

Dato: 15.06.2007
President: Thorbjørn Jagland

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Innstilling frå finanskomiteen om Revidert nasjonalbudsjett 2007 ((Budsjett-innst. S. II (2006-2007), jf. St.meld. nr. 2(2006-2007)))

 • Sak nr. 2

  Innstilling frå finanskomiteen om tilleggsløyvingar og omprioriteringar i statsbudsjettet 2007 ((Innst. S. nr. 230 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 69 (2006-2007)))

 • Sak nr. 3

  Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Peter Skovholt Gitmark, Børge Brende, Elisabeth Aspaker og Gunnar Gundersen om å gjøre det økonomisk lønnsomt å kjøpe flexifuelbiler ((Innst. S. nr. 255 (2006-2007), jf. Dokument nr. 8:42(2006-2007)))

 • Sak nr. 4

  Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson og Ulf Leirstein om å innføre en ny modell for individuell pensjonssparing med skattefradrag (IPS), samt gjeninnføre tidligere regler knyttet til livrente ((Innst. S. nr. 256 (2006-2007), jf. Dokument nr. 8:52(2006-2007)))

 • Sak nr. 5

  Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 152/2006 av 8. desember 2006 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2006/70/EF av 1. august 2006 om gjennomføringstiltak for direktiv 2005/60 EF – definisjon av «politisk utsett person» mv. ( (Innst. S. nr. 272 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 70(2006-2007)))

 • Sak nr. 6

  Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 160/2006 av 8. desember 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/43/EF av 17. mai 2006 om lovfestet revisjon av årsregnskaper og konsernregnskaper m.v. ((Innst. S. nr. 273 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 81 (2006-2007)))

 • Sak nr. 7

  Forslag fra stortingsrepresentant Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 12. juni 2007 (jf. Innst. O. nr. 95):
  «Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om endring av eiendomsskatteloven § 11 slik at kommunene må fastsette et minste bunnfradrag for selvstendige boliger i alle kommuner som skriver ut eiendomsskatt.»

 • Sak nr. 8

  Forslag fra stortingsrepresentant Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 12. juni 2007 (jf. Innst. O. nr. 95):
  «Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om endring av eiendomsskatteloven § 28 slik at kommunene får mulighet til å utforme generelle regler for nedskrivning eller fullt fritak for eiendomsskatt med begrunnelse i særlige sosiale hensyn.»

 • Sak nr. 9

  Forslag fra stortingsrepresentant Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 12. juni 2007 (jf. Innst. O. nr. 95):
  «Stortinget ber Regjeringen vurdere hvordan en utvidet adgang for kommunene til å differensiere utskrivning av eiendomsskatt mellom ulike eiendomskategorier som bolig, fritidseiendom, kraftanlegg og annen næringseiendom kan gjennomføres, og orientere Stortinget om dette på egnet måte.»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 17.07.