Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 160/2006 av 8. desember 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/43/EF av 17. mai 2006 om lovfestet revisjon av årsregnskaper og konsernregnskaper m.v.

St.prp. nr. 81 (2006-2007), Innst. S. nr. 273 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 08.06.2007 Innst. S. nr. 273 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig gitt sitt samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om lovfestet revisjon av årsregnskaper og konsernregnskaper m.v. Direktivet har til formål å sikre at investorer og andre interessenter kan stole på riktigheten av reviderte regnskaper. Direktivet inneholder utvidede og strengere krav til medlemsstatenes system for kvalitetssikring av godkjente revisorer. Kvalitetssikring av godkjente revisorer skal skje minst hvert sjette år. Det skal foretas kvalitetssikring minst hvert tredje år av revisorer som reviderer foretak av allmenn interesse. Direktivet innfører nye krav til registrering av revisorer og krav til revisjonsutførelsen. Direktivet skal klargjøre revisors plikter og fastsetter visse etiske prinsipper for å sikre revisors uavhengighet og objektivitet. Direktivet stiller videre bl.a. krav til revisors taushetsplikt, revisjonsberetningen, tilsyn og sanksjoner og bytte av revisor.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2007