Stortinget - Møte mandag den 3. desember 2007 kl. 10

Dato: 03.12.2007

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten har Lodve Solholm satt fram et forslag på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre. Forslaget lyder:

«På statsbudsjettet for 2008 bevilges under:

Kap. Post Formål Kroner Kroner
Utgifter
1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen
Apanasje 8 256 000
50 Det Kgl. Hoff 122 299 000
51 Særskilte prosjekter ved Det Kongelige Hoff 17 875 000
2 H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen
1 Apanasje 6 166 000
50 H.K.H. Kronprinsens og H.K.H. Kronprinsessens stab mv. 14 121 000
41 Stortinget
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 655 600 000
32 Kjøp av leiligheter, kan overføres 75 000 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 59 500 000
70 Tilskudd til partigruppene 124 500 000
72 Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek 1 000 000
43 Stortingets ombudsmann for forvaltningen
1 Driftsutgifter 37 900 000
44 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste
1 Driftsutgifter 7 800 000
51 Riksrevisjonen
1 Driftsutgifter 361 800 000
Totale utgifter 1 491 817 000
Inntekter
3041 Stortinget
1 Salgsinntekter 5 700 000
3 Leieinntekter 2 600 000
3051 Riksrevisjonen
1 Refusjon innland 1 300 000
2 Refusjon utland 2 000 000
Totale inntekter 11 600 000»

Det voteres alternativt mellom dette forslaget og innstillingen fra komiteen.

Komiteen hadde innstilt:

Rammeområde 14 (Konstitusjonelle institusjoner)

I

På statsbudsjettet for 2008 bevilges under:

Kap. Post Formål Kroner Kroner
Utgifter
1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen
1 Apanasje 8 256 000
50 Det Kgl. Hoff 122 299 000
51 Særskilte prosjekter ved Det Kongelige Hoff 15 375 000
2 H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen
1 Apanasje 6 166 000
50 H.K.H. Kronprinsens og H.K.H. Kronprinsessens stab mv. 14 121 000
41 Stortinget
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 655 600 000
32 Kjøp av leiligheter, kan overføres 75 000 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 59 500 000
70 Tilskudd til partigruppene 127 000 000
72 Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek 1 000 000
43 Stortingets ombudsmann for forvaltningen
1 Driftsutgifter 37 900 000
44 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste
1 Driftsutgifter 7 800 000
51 Riksrevisjonen
1 Driftsutgifter 361 800 000
Totale utgifter 1 491 817 000
Inntekter
304 Stortinget
1 Salgsinntekter 5 700 000
3 Leieinntekter 2 600 000
305 Riksrevisjonen
1 Refusjon innland 1 300 000
2 Refusjon utland 2 000 000
Totale inntekter 11 600 000
Votering:Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslaget fra Fremskrittspartiet og Høyre ble innstillingen bifalt med 66 mot 33 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 19.03.35)

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstilt:

Dokument nr. 3:1 (2007-2008) – Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstilt:

Dokument nr. 3:14 (2006-2007) – Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og effektivitet ved fylkesmannsembetene – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 4

Komiteen hadde innstilt:

Dokument nr. 3:7 (2006-2007) – Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til barn og unge med psykiske problemer – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 5

Komiteen hadde innstilt:

Dokument nr. 3:12 (2006-2007) – Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av kontantstøtteordningen – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 6

Komiteen hadde innstilt:

Dokument nr. 3:11 (2006-2007) – Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig arealplanlegging og arealdisponering i Norge – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 7

Komiteen hadde innstilt:

Dokument nr. 3:13 (2006-2007) – Riksrevisjonens undersøkelse av Norfunds drift og forvaltning – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 8

Komiteen hadde innstilt:

Dokument nr. 3:8 (2006-2007) – Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av Svalbard – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 9

Presidenten: Under debatten er det satt fram ti forslag. Det er

  • forslagene nr. 1–6, fra Jan Arild Ellingsen på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre

  • forslag nr. 7, fra Jan Arild Ellingsen på vegne av Fremskrittspartiet

  • forslagene nr. 8 og 9, fra Elisabeth Aspaker på vegne av Høyre

  • forslag nr. 10, fra Odd Einar Dørum på vegne av Venstre

Under debatten er forslagene nr. 9 og 10 omgjort til oversendelsesforslag, og ordlyden endres i tråd med dette.

Forslag nr. 9, fra Høyre, lyder i endret form:

«Det henstilles til Regjeringen å komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett med en fornyet vurdering av voldsoffererstatningsloven § 11 og forslag som hensyntar situasjoner hvor det er flere ofre/etterlatte og i den forbindelse også gjøre en vurdering av om slik erstatning skal være en individuell rettighet.»

Forslag nr. 10, fra Venstre, lyder i endret form:

«Det henstilles til Regjeringen å oppheve bruken av fremskutt løslatelse og den ekstraordinære dubleringen i forbindelse med avviklingen av soningskøen, og senest når køen er borte.»

Presidenten foreslår at disse forslagene oversendes Regjeringen uten realitetsvotering. – Det anses vedtatt.

Det voteres over forslag nr. 8, fra Høyre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen komme tilbake i Revidert nasjonalbudsjett 2008 med forslag om opprettelse av et sjette Barnehus i det sentrale Oslo-området.»

Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre har varslet at de ønsker å støtte forslaget.

Votering:Forslaget fra Høyre ble med 54 mot 47 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 19.06.19)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 7, fra Fremskrittspartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen vurdere å komme tilbake i Revidert nasjonalbudsjett 2008 med et forslag om at voldsoffererstatningens begrensning til 20 G gjelder pr. person.»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 69 mot 30 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 19.06.35)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 1–6 , fra Fremskrittspartiet og Høyre.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen komme tilbake med forslag til godtgjøring av meddommere i Revidert nasjonalbudsjett.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen vurdere å igangsette en politistudie etter modell av Forsvarsstudien. Det bør nedsettes et bredt sammensatt utvalg som får som mandat å foreta en grundig analyse av sentrale utviklingstrekk nasjonalt og internasjonalt som påvirker det norske politiets oppgaver og fremtidig mannskaps- og ressursbehov.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen utrede fordeler og ulemper ved militær eller sivil drift av redningshelikopterbasene, spesielt med sikte på de økonomiske sider og avklarte styringsforhold. Utredningen bes presentert i løpet av våren 2008.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen vurdere om erfaringer fra SAFT-prosjektet bør benyttes til å opprette et permanent og uavhengig kompetansesenter for barns og unges mediebruk.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen sørge for at det utarbeides en konkret plan for gjennomføring og finansiering av tilrettelegging av domstoler for hørselshemmede.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget forutsetter at fengselskapasitet blir et sentralt tema i kriminalomsorgsmeldingen, og ber Regjeringen komme tilbake i Revidert nasjonalbudsjett for 2008 med en plan om nytt fengsel på Haugalandet, samt en vurdering om eksisterende bygg kan omgjøres og tilpasses forvaringsplasser.»

Kristelig Folkeparti og Venstre har varslet at de ønsker å stemme for forslagene.

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet og Høyre ble med 54 mot 46 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 19.06.56)Komiteen hadde innstilt:

Rammeområde 5 (Justis)

I

På statsbudsjettet for 2008 bevilges under:

Kap. Post Formål Kroner Kroner
Utgifter
61 Høyesterett
1 Driftsutgifter 61 509 000
400 Justisdepartementet
1 Driftsutgifter 240 274 000
71 Tilskudd til internasjonale organisasjoner 10 872 000
410 Tingrettene og lagmannsrettene
1 Driftsutgifter 1 328 733 000
21 Spesielle driftsutgifter 45 250 000
411 Domstoladministrasjonen
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410 post 1 61 878 000
412 Tinglysingsprosjektet
1 Driftsutgifter 170 489 000
413 Jordskifterettene
1 Driftsutgifter 156 192 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 7 239 000
414 Forliksråd og andre domsutgifter
1 Driftsutgifter 96 215 000
21 Spesielle driftsutgifter 49 249 000
430 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning
1 Driftsutgifter 2 242 472 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430 post 1 54 785 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 160 980 000
60 Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres 27 200 000
70 Tilskudd 17 137 000
432 Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
1 Driftsutgifter 191 831 000
440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1 7 422 102 000
21 Spesielle driftsutgifter 68 929 000
22 Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres 7 302 000
23 Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål 54 634 000
70 Tilskudd 10 278 000
71 Tilskudd Norsk rettsmuseum 2 422 000
73 Tilskudd til EUs yttergrensefond 47 000 000
441 Oslo politidistrikt
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1 1 479 731 000
442 Politihøgskolen
1 Driftsutgifter 288 027 000
445 Den høyere påtalemyndighet
1 Driftsutgifter 113 202 000
446 Den militære påtalemyndighet
1 Driftsutgifter 5 120 000
448 Grensekommissæren
1 Driftsutgifter 4 977 000
450 Sivile vernepliktige
1 Driftsutgifter 95 746 000
452 Sentral krisehåndtering
1 Driftsutgifter 10 056 000
455 Redningstjenesten
1 Driftsutgifter 459 520 000
21 Spesielle driftsutgifter 7 517 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 131 455 000
71 Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten 12 211 000
72 Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester 81 469 000
460 Spesialenheten for politisaker
1 Driftsutgifter 28 401 000
466 Særskilte straffesaksutgifter m.m.
1 Driftsutgifter 670 100 000
467 Norsk Lovtidend
1 Driftsutgifter 3 737 000
468 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
1 Driftsutgifter 12 725 000
470 Fri rettshjelp
1 Driftsutgifter 6 380 000
70 Fri sakførsel 412 073 000
71 Fritt rettsråd 159 949 000
72 Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak 29 006 000
471 Statens erstatningsansvar
71 Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning 124 237 000
72 Erstatning for uberettiget straffeforfølging, overslagsbevilgning 17 018 000
472 Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre
1 Driftsutgifter 18 072 000
70 Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning 150 083 000
473 Justissekretariatene
1 Driftsutgifter 25 252 000
474 Konfliktråd
1 Driftsutgifter 42 032 000
475 Bobehandling
1 Driftsutgifter 46 556 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 7 587 000
Totale utgifter 16 977 211 000
Inntekter
3400 Justisdepartementet
1 Diverse inntekter 78 000
3410 Rettsgebyr
1 Rettsgebyr 128 903 000
3412 Tinglysingsprosjektet
1 Gebyrinntekter, borettsregister 57 650 000
2 Gebyrinntekter, fast eiendom 1 057 185 000
3413 Jordskifterettene
1 Saks- og gebyrinntekter 12 398 000
2 Sideutgifter 7 310 000
3430 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning
2 Arbeidsdriftens inntekter 48 359 000
3 Andre inntekter 17 238 000
4 Tilskudd 1 508 000
3432 Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
3 Andre inntekter 1 470 000
3440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
1 Gebyrer 257 440 000
2 Refusjoner mv. 215 009 000
4 Gebyrer – vaktselskap 1 207 000
6 Gebyrer – utlendingssaker 112 830 000
7 Gebyrer – sivile gjøremål 540 021 000
3441 Oslo politidistrikt
2 Refusjoner 22 543 000
3 Salgsinntekter 190 000
5 Personalbarnehage 2 640 000
3442 Politihøgskolen
2 Diverse inntekter 5 481 000
3 Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter 15 308 000
3450 Sivile vernepliktige, driftsinntekter
1 Inntekter av arbeid 43 659 000
2 Andre inntekter 464 000
3455 Redningstjenesten
1 Refusjoner 18 945 000
3470 Fri rettshjelp
1 Tilkjente saksomkostninger m.m. 3 000 000
3473 Justissekretariatene
1 Diverse inntekter 200 000
3474 Konfliktråd
2 Refusjoner 1 043 000
Totale inntekter 2 572 079 000

II Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet i 2008 kan:

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under
kap. 400 post 1 kap. 3400 post 1
kap. 410 post 1 kap. 3410 post 3
kap. 411 post 1 kap. 3411 post 3
kap. 412 post 1 kap. 3412 post 1
kap. 413 post 1 kap. 3413 post 1
kap. 413 post 21 kap. 3413 post 2
kap. 430 post 1 kap. 3430 postene 3 og 4
kap. 430 post 21 kap. 3430 post 2
kap. 432 post 1 kap. 3432 post 3
kap. 440 post 1 kap. 3440 postene 2, 3 og 6
kap. 441 post 1 kap. 3441 postene 2, 3 og 5
kap. 442 post 1 kap. 3442 postene 2 og 3
kap. 455 post 1 kap. 3455 post 1
kap. 474 post 1 kap. 3474 post 2

III Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet i 2008 kan bestille varer utover den gitte bevilgning, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme
440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
1 Driftsutgifter 40 mill. kroner

IV Videreføring av bobehandling

Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet i 2008 kan bestemme at det under ordningen med utgifter til fortsatt bobehandling pådras forpliktelser utover gitt bevilgning under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 10 mill. kroner, men slik at totalrammen for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 33 mill. kroner.

V Nettobudsjettering

Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet i 2008 kan:

  • 1. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, inntekter ved avholdelse av kurs og konferanser i regi av Konkursrådet, samt inntekter fra rådets øvrige virksomhet.

  • 2. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, tilbakebetalte inntekter under ordningen med utgifter til bobehandling.

VI Førtidsdimittering i siviltjenesten

Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet i 2008 kan bestemme førtidsdimittering av mannskaper slik det fremgår i omtalen under kap. 450 Sivile vernepliktige i St.prp. nr. 1 (2007-2008).

VII

Stortinget samtykker i at Kongen oppnevner et nytt midlertidig utvalg på tre medlemmer til å behandle søknader om billighetserstatning av statskassen (Billighetserstatningsutvalg III).

Presidenten: Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti har varslet at de ønsker å stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 54 mot 47 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 19.07.25)

Votering i sak nr. 10

Presidenten: Under debatten er det satt fram tre forslag. Det er

  • forslagene nr. 1 og 2, fra Morten Ørsal Johansen på vegne av Fremskrittspartiet

  • forslag nr. 3, fra Elisabeth Aspaker på vegne av Høyre

Det voteres først over forslag nr. 3, fra Høyre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen om å vurdere innføring av en ordning med minimumsstraff ved ileggelse av straffereaksjon ved alvorlige handlinger for tredje gang eller mer i forbindelse med fremleggelsen av ny spesiell del til straffeloven.»

Votering:Forslaget fra Høyre ble med 87 mot 13 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 19.07.57)

Presidenten: Det voteres så over forslag nr. 2, fra Fremskrittspartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om et system som innebærer at ved første gangs pådømmelse av en kriminell handling skal straffen utmåles skjønnsmessig innenfor hele strafferammen ut fra handlingens grovhet, skyldgrad, art, samt følge for offeret. Når en straffedømt på ny har begått en forsettlig straffbar handling av samme art eller hvor strafferammen er fengsel i mer enn 6 år, som han tidligere er dømt for her i riket eller i utlandet, kan straffen ikke settes lavere enn halvparten av straffebudets ordinære strafferamme hvis ikke straffebudet selv bestemmer noe annet. Er personen domfelt for forsettlige handlinger av samme art eller hvor strafferammen er fengsel i mer enn 6 år, mer enn én gang tidligere, kan fengselsstraffen forhøyes med inntil det dobbelte og skal ikke fastsettes lavere enn straffebudets ordinære, maksimale straff. Fengselsstraffen kan ikke forhøyes utover 21 år.»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 80 mot 21 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 19.08.17)

Presidenten: Det vil så bli votert alternativt mellom komiteens innstilling og forslag nr. 1, fra Fremskrittspartiet, som lyder:

«Dokument nr. 8:105 (2006-2007) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Elisabeth Aspaker og André Oktay Dahl om innføring av minimumsstraff ved tredje gangs domfellelse eller mer ved alvorlige straffbare handlinger – vedlegges protokollen.»

Kristelig Folkeparti har varslet at de ønsker å støtte forslaget fra Fremskrittspartiet, og presidenten antar at det samme gjelder Høyre? – Det nikkes.

Komiteen hadde innstilt:

Dokument nr. 8:105 (2006-2007) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Elisabeth Aspaker og André Oktay Dahl om innføring av minimumsstraff ved tredje gangs domfellelse eller mer ved alvorlige straffbare handlinger – bifalles ikke.

Votering:Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslaget fra Fremskrittspartiet ble innstillingen bifalt med 58 mot 43 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 19.09.01)

Presidenten: I sakene nr. 11 og 12 foreligger det ikke noe voteringstema.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.