Stortinget - Møte mandag den 3. desember 2007 kl. 10

Dato: 03.12.2007
President: Eirin Faldet og Thorbjørn Jagland

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Finansdepartementet, konstitusjonelle institusjoner (rammeområde 14) ((Budsjett-innst. S. nr. 10 (2007-2008), jf. St.prp. nr.1 (2007-2008)))

 • Sak nr. 2

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget ((Innst. S. nr. 44 (2007-2008), jf. Dokument nr. 3:1 (2007-2008)))

 • Sak nr. 3

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og effektivitet ved fylkesmannsembetene ((Innst. S. nr. 33 (2007-2008), jf. Dokument nr. 3:14 (2006-2007)))

 • Sak nr. 4

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til barn og unge med psykiske problemer ((Innst. S. nr. 47 (2007-2008), jf. Dokument nr. 3:7 (2006-2007)))

 • Sak nr. 5

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av kontantstøtteordningen ((Innst. S. nr. 34 (2007-2008), jf. Dokument nr. 3:12 (2006-2007)))

 • Sak nr. 6

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig arealplanlegging og arealdisponering i Norge ((Innst. S. nr. 35 (2007-2008), jf. Dokument nr. 3:11 (2006-2007)))

 • Sak nr. 7

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av Norfunds drift og forvaltning ((Innst. S. nr. 45 (2007-2008), jf. Dokument nr. 3:13(2006-2007)))

 • Sak nr. 8

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av Svalbard ((Innst. S. nr. 46 (2007-2008), jf. Dokument nr. 3:8 (2006-2007)))

 • Sak nr. 9

  Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Justis- og politidepartementet mv. (rammeområde 5) ((Budsjett-innst. S. nr. 4 (2007-2008), jf. St.prp. nr.1 (2007-2008) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2007-2008)))

 • Sak nr. 10

  Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Elisabeth Aspaker og André Oktay Dahl om innføring av minimumsstraff ved tredje gangs domfellelse eller mer ved alvorlige straffbare handlinger ((Innst. S. nr. 19 (2007-2008), jf. Dokument nr. 8:105(2006-2007)))

 • Sak nr. 11

  Interpellasjon fra representanten André Oktay Dahl til justisministeren:
  «I Soria Moria-erklæringen sier Regjeringen at den vil innføre en tilbakeføringsgaranti for straffedømte etter endt soning. Fokus på hvordan man skal sørge for rusfrihet, sikre at de får et tilbud om jobb eller utdanning og et sted å bo, er helt grunnleggende for at man skal få bukt med gjengangerproblematikken. Mange frivillige organisasjoner gjør et fantastisk arbeid for denne gruppen. De har høy kompetanse, troverdighet og ikke minst tillit hos brukerne og er etter Høyres mening et uvurderlig supplement til tilbud i offentlig regi.
  Hvilken rolle mener statsråden de frivillige organisasjonene skal ha for å realisere tilbakeføringsgarantien?»

 • Sak nr. 12

  Interpellasjon fra representanten André Oktay Dahl til justisministeren:
  «I løpet av det siste året har media gjentatte ganger avdekket misforholdet mellom den informasjonen Stortinget har fått om situasjonen i henholdsvis gråsonene i den private sikkerhetsbransjen og nå MC-gjengene. Regjeringen har over lengre tid gitt et inntrykk av at det meste er under kontroll hva MC-gjengene angår, mens man i forhold til sikkerhetsbransjen ser ut til å ha manglet både interesse for og evne til å få gjennomført tiltak som kan kvele en oppblomstring av grov kriminalitet knyttet til disse. Stortinget må fatte sine vedtak basert på reell informasjon om hvordan situasjonen er, men har de siste årene til dels blitt hensatt til å forholde seg til politisk retorikk og at statsrådens fokus har blitt spredd i alle retninger.
  Hvorledes vurderer statsråden faren disse miljøene representerer, og hvordan vil han sørge for at den bevilgende myndighet gis tilstrekkelig informasjon som kan danne grunnlag for adekvate budsjetter?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 19.10.