Stortinget - Møte tirsdag den 4. desember 2007 kl. 10

Dato: 04.12.2007

Dokumenter: (Innst. S. nr. 43 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 18 (2007-2008),kap. 451)

Sak nr. 3

Innstilling fra forsvarskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Justis- og politidepartementet

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til sak nr. 3

(Votering, sjå side 945)

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstilt:

I statsbudsjettet for 2007 blir det under Justis- og politidepartementet, kap. 451, gjort følgjande endringar:

Kap.PostFormålKroner
Utgifter
451Samfunnssikkerhet og beredskap
1Driftsutgifter, forhøyes med 11 000 000
fra kr 497 809 000 til kr 508 809 000
Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: I sak nr. 4 foreligger det ikke noe voteringstema.