Endringer i statsbudsjettet for 2007

St.prp. nr. 18 (2007-2008), kap. 451, Innst. S. nr. 43 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 27.11.2007 Innst. S. nr. 43 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har den 4. desember 2007, enstemmig vedtatt Regjeringens forslag om endringer på statsbudsjettet for inneværende år (2007) vedrørende kapittel 451 under Justis- og politidepartementet. Endringene er årvisse justeringer som skjer på slutten av budsjettåret. Endringen under kapittel 451 omhandler at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) overtar Forsvarets sanitetsmagasin på Starum fra Skifte eiendom AS. Magasinet er taksert til 11 mill. kroner

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2007

   Behandlet i Stortinget: 04.12.2007