Stortinget - Møte tirsdag den 11. desember 2007 kl. 10

Dato: 11.12.2007

Sak nr. 4

Forslag fra stortingsrepresentant Hans Frode Kielland Asmyhr på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 5. desember 2007 (jf. Innst. O. nr. 18):
«Stortinget ber Regjeringen å videreføre dagens organisering av veterinærtjenester.»

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 1336)

Votering i sak nr. 4

Presidenten: Det voteres over forslag fra stortingsrepresentant Hans Frode Kielland Asmyhr på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 5. desember 2007:

«Stortinget ber Regjeringen å videreføre dagens organisering av veterinærtjenester.»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 81 mot 24 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 21.42.57)