Stortinget - Møte tirsdag den 11. desember 2007 kl. 10

Dato: 11.12.2007

Dokumenter: (Innst. S. nr. 73 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 15 (2007-2008), unntatt kap. 2426, 5326 og 5613)

Sak nr. 5

Innstilling fra næringskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Nærings- og handelsdepartementet

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 1337)

Votering i sak nr. 5

Komiteen hadde innstilt:

I statsbudsjettet for 2007 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.PostFormålKroner
Utgifter
900Nærings- og handelsdepartementet
70Tilskot til internasjonale organisasjonar, blir redusert med 2 500 000
frå kr 23 050 000 til kr 20 550 000
909Tiltak for sysselsetting av sjøfolk
73Tilskot til sysselsetting av sjøfolk, overslagsløyving, blir auka med 100 000 000
frå kr 1 480 000 til kr 1 580 000
922Romverksemd
70Kontingent i European Space Agency (ESA), blir auka med 2 600 000
frå kr 105 400 000 til kr 108 000 000
71Internasjonal romverksemd, blir redusert med 32 600 000
frå kr 294 000 000 til kr 261 400 000
950Forvalting av statleg eigarskap
21Spesielle driftsutgifter, kan overførast, blir auka med 10 800 000
frå kr 11 500 000 til kr 22 300 000
960(nytt)Raufoss ASA
71Refusjon for miljøtiltak, blir løyvd med 20 000 000
2421Innovasjon Norge
90Lån frå statskassa til utlånsverksemd, overslagsløyving,blir auka med 5 400 000 000
frå kr 33 200 000 000 til kr 38 600 000 000
Inntekter
3950Forvaltning av statleg eigarskap
96Sal av aksjar, blir auka med 18 100 000
frå kr 3 261 000 000 til kr 3 279 100 000
5325Innovasjon Norge
90Avdrag på uteståande fordringar, blir auka med 5 600 000 000
frå kr 33 400 000 000 til kr 39 000 000 000
5612(nytt)Renter frå Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S
80Renter, blir løyvd med 11 460 000
5625Renter og utbyte frå Innovasjon Norge
80Renter på lån frå statskassa, blir redusert med 41 000 000
frå kr 417 000 000 til kr 376 000 000
5656Aksjar i selskap under NHD si forvalting
85Utbyte, blir auka med 7 400 000
frå kr 13 619 600 000 til kr 13 627 000 000
Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.