Stortinget - Møte mandag den 17. desember 2007 kl. 10

Dato: 17.12.2007

Dokumenter: (Innst. S. nr. 94 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 9 (2007-2008))

Sak nr. 2

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 143/2007 av 26. oktober 2007 om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 717/2007 om internasjonal gjesting i offentlege mobiltelefonnett i Fellesskapet osv.

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 1534)

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget gjev samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 143/2007 av 26. oktober 2007 om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 717/2007 om internasjonal gjesting i offentlege mobiltelefonnett i Fellesskapet osv.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.