Stortinget - Møte torsdag den 28. februar 2008 kl. 10

Dato: 28.02.2008
President: Thorbjørn Jagland

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av et medlem til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen ((Innst. S. nr. 148(2007-2008)))

 • Sak nr. 2

  Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein, Gjermund Hagesæter, Kari Kjønaas Kjos og Karin S. Woldseth om bedring av skattyters stilling i tvistesaker og bedring av situasjonen for mennesker med gjeldsproblemer ((Innst.S. nr. 141 (2007-2008), jf. Dokument nr. 8:16 (2007-2008)))

 • Sak nr. 3

  Interpellasjon fra representanten Hans Olav Syversen til finansministeren:
  «Det er stor interesse for Statens Pensjonsfond - Utland og dets forvaltning. Utgangspunktet har vært at forvaltningen skal sikre høyest mulig avkastning samtidig som grunnleggende etiske hensyn ivaretas gjennom de investeringer som skjer. Slike hensyn og hvor omfattende de skal være, er gjenstand for stor offentlig interesse, og det er også stor grad av enighet om dette. Ifølge Dagens Næringsliv 25. oktober 2007 åpnet statsråd Erik Solheim på et seminar om «sosialistisk utviklingspolitikk» for at fondet i fremtiden bør vurderes brukt for politisk motiverte investeringer. Det vil i så fall representere en grunnleggende forandring av investeringsstrategien. Kristelig Folkeparti har tidligere utfordret Regjeringen på en videreutvikling av de etiske retningslinjene, men innenfor dagens målsetting med pensjonsfondet.
  Hvilke fremtidige politiske mål har Regjeringen med forvaltningen av fondet?»

 • Sak nr. 4

  Interpellasjon fra representanten Trine Skei Grande til arbeids- og inkluderingsministeren:
  «Som stortingsrepresentant får jeg mange henvendelser fra borgere. Jeg får særlig mange henvendelser innenfor utlendingsfeltet. En ting som skiller disse henvendelsene fra andre, er at samtlige føler seg dårlig behandlet av Utlendingsdirektoratet og/eller Utlendingsnemnda. Jeg har hørt historier om arrogante medarbeidere, feil som verken innrømmes eller beklages, endeløs venting i telefonkø og lang saksbehandling uten foreløpige svar. Jeg er sikker på at det arbeider mange flinke og hyggelige mennesker i utlendingsforvaltningen, men mengden av historier og henvendelser gir følelsen av at noe må være galt med holdningene til borgerne som henvender seg til denne delen av norsk forvaltning.
  Vil statsråden ta initiativ til en gjennomgang i Utlendingsdirektoratet og en evaluering av Utlendingsnemnda med tanke på å få utlendingsforvaltningen til å fremstå som mer serviceinnstilt i tråd med god forvaltningsskikk?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 12.37.