Stortinget - Møte tirsdag den 14. oktober 2008 kl. 10

Dato: 14.10.2008

Dokumenter: (Innst. S. nr. 1 (2008–2009))

Sak nr. 1 [10:05:54]

Innstilling fra valgkomiteen om suppleringsvalg til Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 181)

Votering i sak nr. 1

Komiteen hadde innstilt:

Stortingsrepresentant Åslaug Haga velges som medlem og første nestleder av Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet i stedet for Alf Ivar Samuelsen for resten av stortingsperioden 2005–2009.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.