Stortinget - Møte tirsdag den 14. oktober 2008 kl. 10

Dato: 14.10.2008
President: Eirin Faldet

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:05:54]

  Innstilling fra valgkomiteen om suppleringsvalg til Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet ((Innst. S. nr. 1 (2008–2009)))

 • Sak nr. 2 [10:06:12]

  Innstilling fra valgkomiteen om suppleringsvalg til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling ((Innst. S. nr. 2 (2008–2009)))

 • Sak nr. 3 [10:06:27]

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk Råd ((Innst. S. nr. 3 (2008– 2009)))

 • Sak nr. 4 [10:06:37]

  Interpellasjon fra representanten Harald T. Nesvik til helse‑ og omsorgsministeren:
  «Påstanden fra lege Roald Strand om at vi fôrer dyra våre bedre enn eldre i Norge, og at eldre sultes til døde, er uhyrlig. Dessverre er det ikke første gang vi hører slike påstander. Allerede i 1993 tok stortingsrepresentant John I. Alvheim opp spørretimespørsmål til daværende helseminister Werner Christie, på bakgrunn av en rapport fra overlege Thomas Bøhmer, om hvilke tiltak han ville sette i verk for å bedre ernæringssituasjonen for mange eldre. Det kan virke som om svært lite er skjedd på dette området siden den gang. I Dagbladet den 29. mai kan man lese at under‑ og feilernæring har blitt rapportert i flere tiår gjennom undersøkelser av beboerne i sykehjem og sykehus, og statssekretær Arvid Libak innrømmer i dagens Dagbladet at det har vært for lite fokus på dette området. Det er uverdig at syke og omsorgstrengende eldre mennesker sulter.
  Hvordan vil statsråden nå bidra til at situasjonen blir tatt på alvor?»

 • Sak nr. 5 [11:06:42]

  Interpellasjon fra representanten Laila Dåvøy til helse‑ og omsorgsministeren:
  «Det er av stor betydning å dimensjonere helsetjenestene våre med et tilstrekkelig antall sykehussenger for å sikre god kvalitet på behandlingen. Både for få og for mange senger er uheldig. Det pågår nå en prosess i Helse Sør‑Øst for å beregne fremtidig sengebehov i regionen. Det vises til at det i regionen er overkapasitet på sykehusene, basert på Sintef‑rapporter. Flere har påpekt feil i dette materialet, noe også Sintef innrømmer. Pasientfremskrivningene er basert på fem scenarioer som vil innebære store endringer i helsetilbudet: Flere skal behandles poliklinisk fremfor å innlegges i sykehus, planlagte, men ikke opererte pasienter skal ikke forekomme på kirurgiske avdelinger, akutt syke skal bli liggende på legevakt fremfor å innlegges i sykehus, og det skal kun være noen få kirurgiske akuttmottak.
  Hva er statsrådens vurdering av en slik pasientfremskrivning?»

 • Sak nr. 6 [12:14:49]

  Interpellasjon fra representanten Laila Dåvøy til helse‑ og omsorgsministeren:
  «Fafo la nylig fram resultatene fra en kunnskaps‑ og holdningsundersøkelse i den norske befolkningen. Den viste at det mangler grunnleggende kunnskaper om hvordan hiv smitter og ikke minst hvordan hiv ikke smitter. Rapporten viser også nedslående holdninger knyttet til arbeidslivet. Med det vi vet i dag om hiv, smitteveier og behandling, er det uakseptabelt at mennesker skal bli sosialt usynlige og støtes ut av arbeidslivet på grunn av manglende kunnskaper blant folk flest. Statsråden har ved flere anledninger gitt uttrykk for en bekymring for manglende kunnskap om hiv og aids i befolkningen. Statsråden har også påpekt behovet for mer kunnskap og mer informasjon, samt mer veiledning og undervisning.
  Hvilke tiltak har statsråden konkret tenkt å sette i gang, og når og på hvilken måte har statsråden tenkt å iverksette disse?»

 • Sak nr. 7 [13:12:55]

  Interpellasjon fra representanten Inge Lønning til helse‑ og omsorgsministeren:
  «Mennesker som er i livets siste fase, har behov for god lindrende behandling og omsorg. Det er viktig at pasientenes fysiske, psykiske og åndelige behov blir ivaretatt. Samarbeidsregjeringen iverksatte en rekke tiltak for å styrke tilbudet om omsorg ved livets slutt. Det er likevel et åpenbart behov for å forbedre tilbudet på dette området, særlig i forhold til tilbud om lindrende behandling i kommunene. I St.meld. nr. 25 (2005–2006) Mestring, muligheter og mening varsler Regjeringen at kompetansen om lindrende behandling skal styrkes, og at stimuleringsordningene skal legges om.
  Kan statsråden redegjøre for status og fremdriftsplan for arbeidet med å styrke tilbudet om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt?»

 • Sak nr. 8 [14:34:53]

  Innstilling fra finanskomiteen om endringer i Stortingets vedtak av 27. november 2007 om avgift til statskassen på arv og gaver for budsjetterminen 2008 ((Innst. S. nr. 5 (2008‑2009), jf. St.prp. nr. 3 (2008‑2009)))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 16.15.