Stortinget - Møte mandag den 23. mars 2009 kl. 12

Dato: 23.03.2009

Dokumenter: (Innst. S. nr. 176 (2008–2009), jf. St.prp. nr. 45 (2008–2009))

Sak nr. 12 [19:42:23]

Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om kostnadsauke på rv. 283 Øvre Sund bru i Drammen i Buskerud – vidare utbygging

Talere

Votering i sak nr. 12

Trond Helleland (H) [19:42:50] (ordfører for saken): Det er en glede som saksordfører å kunne legge fram en svært ordknapp og enstemmig innstilling om å bygge ny bru over Øvre Sund i Drammen, som er en del av Vegpakke Drammen, en veipakke som har omskapt en hel by – som gjorde at Finansavisen for to år siden skrev at Drammen hadde gått fra å være harry til å være hot, som har gjort at Drammen har kunnet ta tilbake elven og sørget for en utvikling som gjør byen mer attraktiv, og som har gjort at Drammen har fått den ene prisen etter den andre for miljø, byutvikling osv.

Det har vært en enorm utvikling i byen, til beste for innbyggerne, etter at Vegpakke Drammen kom og visjonære politikere i bystyret i Drammen la fram en plan som kunne omdanne byen fra å være en trafikkmaskin til å bli en miljøby. Det er nok å tenke på at E134 var en av de få europaveiene som hadde innkjørsel direkte inn i et parkeringshus, slik som det var gjennom Drammen, der altså trafikken vestover gikk på oversiden av Bragernes torg og østover på den andre siden av torget, nede ved elven.

Så nå får vi på plass Øvre Sund bru. Det er en liten kostnadssprekk her. Det har vært gjort forsøk på å bringe kostnadene ned, men Stortinget gir naturligvis sin tilslutning til å komme i gang med dette arbeidet, for, som det står i saksframlegget, det er viktig å komme i gang «før vårflaumen set inn». Dette vedtaket gjør at en nå kan komme i gang med å få på plass denne brua så fort som mulig.

Jeg har likevel lyst til å minne om at det fortsatt gjenstår elementer i Vegpakke Drammen som ikke er løst. Det er saker som en må komme tilbake til i andre sammenhenger. Men i dag er det en god dag for dem som har slåss for denne veipakken, og som ser – riktignok noe på overtid – at nå blir vedtakene oppfylt av Stortinget.

Lise Christoffersen (A) [19:45:10]: Det er sjelden jeg er så enig med Trond Helleland fra Høyre som i denne saken. Det er en gledens dag for noen av oss, kanskje jeg skulle driste meg til å si, for mange av oss, for endelig gis det altså klarsignal for igangsetting av Øvre Sund bru i Drammen, med snarlig oppstart og ferdig bru høsten 2011. Brua er, som representanten Helleland sa, siste ledd i sentrumsringen og ett av mange prosjekter i det som ble kalt Vegpakke Drammen.

Vegpakke Drammen var i sin tid en avtale mellom statlige veimyndigheter og Drammen kommune. Staten fikk avklaring for et nytt hovedvegsystem i Drammen-området – E18 og E134. Kommunen fikk sikret finansiering av lokalt viktige veilenker, gang- og sykkelveier. Den opprinnelige avtalen ble godkjent av Drammen bystyre i 1991 og bekreftet ved stortingsbehandling i 1993. Alle lenker var planlagt ferdig i 2005.

Siden vi nå skriver 2009, er det åpenbart for alle at planene var i overkant optimistiske. Slik kan en se Vegpakke Drammen som et eksempel på mange av de utfordringene norsk samferdselspolitikk har stått overfor lenge – forsinket planlegging, betydelige kostnadsoverskridelser, politiske styringsproblemer og redusert bevilgningstakt. I den nye Nasjonal transportplan er dette tydelig beskrevet, som en følge av forsømt innsats gjennom mange år og under skiftende regjeringer. Vegpakke Drammen måtte altså reforhandles som et resultat av dette. Ny ferdigstilling av Vegpakke Drammen ble 2008, med ny Øvre Sund bru i 2004. Vi ser jo at det heller ikke gikk slik. For et år siden ble prosjektet Øvre Sund bru igjen stanset fordi kostnadsoverslaget sprakk.

Likevel er det grunn til å glede seg over Regjeringens framlegg i saken vi behandler i dag. Til tross for nye, betydelige kostnadsoverskridelser foreslås det altså at utbyggingen nå fortsetter, og at det kan åpnes for trafikk høsten 2011. I 2011 feirer Drammen 200 år. Ny bru er kanskje den beste bursdagspresangen byen kan få, for vi snakker om betydelige trafikkmengder, mer enn på den nye firefelts motorveibrua, E18, og som i dag i stor grad beveger seg inne i Drammen sentrum.

Vi som bor i Drammen, er stolte av byen vår og den forvandlingen byen har gjennomgått de siste 10–15 åra. Det hadde ikke vært mulig uten betydelige ressurser fra mange gode krefter i stat, fylke, kommune og næringsliv, i et forpliktende partnerskap for en miljøvennlig byutvikling. Statens bidrag har kommet på mange vis, fra flere departementer, men jeg fornærmer neppe noen når jeg spesielt framhever penger fra Miljøverndepartementet til rensing av elva og penger fra Samferdselsdepartementet til oppryddig i veitrafikken.

Vegpakke Drammen åpnet sentrum for utvikling av boliger, bilfrie møteplasser og gangveier langs elva. Den gjorde det også mulig å skrinlegge større utbyggingsprosjekter inn mot Bymarka, slik at viktige friluftsområder ble sikret mot nedbygging. De fleste drammensere vil heller ikke i framtida ha mer enn 10–15 minutters gange til marka på begge sider av byen. Samtidig fikk vi altså naturen tilbake langs elvebreddene. Full effekt av veipakka får vi imidlertid ikke før alle lenker er på plass. Med ny Øvre Sund bru åpnes nye områder for miljømessig sentrumsutvikling på sørsiden av Drammenselva med nær tilknytning til idretts- og aktivitetsområder på Marienlyst. Dessuten: Med positive signaler i ny NTP om havnestruktur gir det, sammen med Øvre Sund bru, muligheter for ytterligere miljøkvaliteter i gamle og nye sentrums- og elvenære boligområder. Stikkordet er altså helhet og langsiktighet.

Vegpakke Drammen er ikke lenger et begrep i statlige dokumenter. Det er synd, for det gjenstår, som Trond Helleland var inne på, to viktige lenker i avtalen, ny vei mellom Drammen og Svelvik i Vestfold og kobling av Konnerud til resten av det nye veinettet. Den første er statens ansvar, den andre hviler tungt på lokale myndigheters skuldre. Men det kan vi komme tilbake til. La det ligge i dag, og la oss bare glede oss over Øvre Sund bru som nå endelig blir en realitet.

Statsråd Liv Signe Navarsete [19:50:01]: Vidare utbygging av Øvre Sund bru er viktig. Difor har det vore nødvendig å behandle kostnadsauken raskt, og eg set stor pris på at òg Stortinget har hatt høve til å behandle saka så raskt som ein har gjort.

Tilbodsprosessen for prosjektet har hatt fleire omgangar. Målet har vore å oppnå ein redusert kostnad for prosjektet. Dette er dessverre ikkje oppnådd, og kostnadsauken i forhold til det Stortinget tidlegare er gjort kjent med, ligg på 15 pst.

Eg har lagt til grunn at det er eit avgrensa potensial knytt til ein ny tilbodskonkurranse. Eg har òg i vurderinga mi lagt vekt på at eit eventuelt avbrot i tilbodskonkurransen vil medføre at prosjektet vert eitt år forseinka. Det ville i så fall bety ei ytterlegare forseinking i utbygging av prosjektet, noko som eg ser på som uakseptabelt. Eg er difor svært nøgd med at komiteen i si innstilling sluttar seg til Regjeringa sitt forslag om at prosjektet vert gjennomført basert på revidert kostnadsoverslag.

Eg legg til grunn at bruarbeidet kan kome i gang i månadsskiftet mars/april i år, og at prosjektet kan opnast for trafikk hausten 2011. Det vil vere eit godt bidrag til jubileumsfeiringa i Drammen i 2011 og nok eit ledd i den ansiktslyftinga Drammen har gjennomgått dei siste åra – ei ansiktslyfting som både stat, region og ikkje minst kommunen sjølv har bidrege offensivt til. I dag er det miljøvenlege, trivelege og gode lokalmiljø i Drammen. Me skal òg i tida framover medverke til at ein på sikt får ferdigstilt dei prosjekta som gjenstår, for å få den omtala pakka på plass – endeleg.

Presidenten: Då har ikkje fleire frå Drammen og Buskerud bedt om ordet til sak nr. 12.

(Votering, sjå side 2413)

Votering i sak nr. 12

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykkjer i at prosjektet rv 283 Øvre Sund bru i Drammen i Buskerud – vidare utbygging – blir gjennomført basert på revidert kostnadsoverslag.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.