Stortinget - Møte onsdag den 11. november 2009 kl. 10

Dato: 11.11.2009

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 1

Presidenten: Dette spørsmålet, fra Trine Skei Grande til ministeren ved Statsministerens kontor, vil bli besvart av statsministeren.

Trine Skei Grande (V) [11:10:56]: Jeg lurer på om statsministeren kan svare når det gjelder denne statsråden ved Statsministerens kontor:

«Hvordan og på hvilke områder er statsråden konstitusjonelt ansvarlig overfor Stortinget?»

Statsminister Jens Stoltenberg [11:11:16]: Statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen er utnevnt som statsråd ved Statsministerens kontor. Han skal bistå meg med å lede Regjeringens arbeid.

Ansvaret for iverksettelsen av vedtak på Statsministerens kontor vil ligge hos meg som statsminister og sjef for kontoret.

Med konstitusjonelt ansvar menes det rettslige ansvaret som kan gjøres gjeldende mot medlemmer av Stortinget, regjeringen og Høyesterett for straffbare og andre rettsstridige forhold som innebærer brudd på konstitusjonelle plikter. Det er Stortinget som avgjør hvorvidt det skal tas ut påtale, og Riksretten som avgjør hvorvidt konstitusjonelt ansvar skal gjøres gjeldende mot en statsråd.

Det konstitusjonelle ansvaret som gjelder for statsråd Schjøtt-Pedersen, er det samme som gjelder for andre statsråder. I likhet med andre statsråder vil statsråd Schjøtt-Pedersen etter Grunnloven § 5 og § 30 tredje ledd være ansvarlig for de beslutninger som han er med på å treffe i statsråd.

Statsråd Schjøtt-Pedersen vil også på lik linje med andre medlemmer i Regjeringen være ansvarlig for at han ikke bryter ansvarlighetslovens bestemmelser gjennom utførelsen av sitt embete. Han vil f.eks. kunne holdes konstitusjonelt ansvarlig dersom han medvirker til noe som er i strid med Grunnloven eller andre lover, dersom noe som krever beslutning av Stortinget, blir foretatt uten Stortingets samtykke, eller dersom han medvirker til at statens eiendommer eller øvrige midler ikke blir forsvarlig anvendt, eller på annen måte viser uforstand eller forsømmelighet i sin virksomhet.

Når statsråd Schjøtt-Pedersen møter i Stortinget, vil han være ansvarlig for å følge bestemmelsen i Grunnloven § 82 om at ingen medlemmer av Statsrådet må legge fram for Stortinget uriktige eller villedende opplysninger.

Statsråd Schjøtt-Pedersen vil møte i Stortinget ved ulike anledninger. For eksempel vil det være naturlig at han møter i forbindelse med generelle debatter som finansdebatten og trontaledebatten.

Statsministerens kontor legger normalt ikke fram proposisjoner eller meldinger til Stortinget. I likhet med statsministeren vil derfor heller ikke statsråd Schjøtt-Pedersen legge fram saker for Stortinget. Dette vil nå, som tidligere, bli gjort av den enkelte fagstatsråd som har ansvaret for sitt fagområde. Det er i tråd med lange tradisjoner og i samsvar med Grunnloven §§ 3 og 12 at regjeringen selv bestemmer hvordan den organiserer sitt arbeid, herunder fordelingen av arbeidsområder mellom statsrådene i regjeringen.

Trine Skei Grande (V) [11:14:17]: Jeg må si at jeg er forundret over svaret. Jeg trodde kanskje at man hadde hatt tid til å gjøre en bedre jobb, og også ved å lese historiebøkene. Johan Sverdrup satte et prinsipp i 1884, som var innføringen av parlamentarismen. Grunntanken i det er at statsråder og en regjering faktisk utgår fra dette huset. De får organisere arbeidet som de vil, men det er dette huset man svarer for. Det er dette huset makta til en regjering utgår fra. Den utgår ikke fra Statsministerens kontor, selv om vi har en flertallsregjering.

Det er faktisk sånn at når det gjelder det konstitusjonelle ansvaret, er det riktig det som statsministeren redegjør for her. Men man har også et ansvar for å svare på politiske spørsmål i Stortinget. Så mitt oppfølgingsspørsmål er: Kommer minister Schjøtt-Pedersen noen gang til å møte i Stortinget for å svare på spørsmål? Kommer han noen gang til å møte i den ordinære spørretimen? Kommer han noen gang til å møte i den muntlige spørretimen? Nå har han overført alle spørsmålene han har fått i dagens spørretime, til andre statsråder.

Statsminister Jens Stoltenberg [11:15:29]: Først litt til historieskrivingen. Det avgjørende er at det er i tråd med Grunnloven, det er i tråd med lang tradisjon, og det er i tråd med det flere regjeringer har gjort, at det er regjeringen selv som bestemmer hvordan den organiserer sitt arbeid. Det skal selvsagt være forenlig med at alle regjeringens medlemmer er ansvarlige overfor Stortinget.

Som det gikk fram av mitt svar, er altså statsråd Schjøtt-Pedersen konstitusjonelt ansvarlig overfor Stortinget når det gjelder alle de saker som er behandlet i statsråd. Han er selvfølgelig også ansvarlig for alle de opplysninger han måtte gi fra f.eks. Stortingets talerstol. Det kan også Stortinget følge opp. Det er det som ligger i den kontrollfunksjonen som Stortinget har. Ansvarlighetsloven gjelder for ham. Han er selvfølgelig også ansvarlig når det gjelder opplysninger han gir til Stortinget.

Så er det slik at i Norge er det fagstatsrådene som svarer på spørsmål knyttet til de ulike fagområdene. Derfor vil det også være praksisen framover når det gjelder de ulike fagområder.

Trine Skei Grande (V) [11:16:37]: Jeg tolker det svaret dit hen at han ikke kommer til å møte i spørretimen, heller ikke i den muntlige, som statsministeren faktisk gjør.

Etter dette svaret må jeg si at dette er en regjering som har en utrolig arrogant holdning overfor parlamentet. Jeg respekterer enhver regjerings holdning til hvordan den ønsker å organisere arbeidet sitt, men det å innføre egne statsrådsposter, som er brudd på en lang tradisjon, og at statsministeren holder seg med statsråder uten noen som helst portefølje eller ansvarsområde, er faktisk ganske nytt siden vi fikk kongemakten. Kongen holdt seg gjerne med statsråder som skulle ordne opp for ham, men vi har ikke en slik parlamentarisk tradisjon. Dette er en helt ny tradisjon. Det mener jeg er uttrykk for en ganske stor arroganse overfor det norske parlamentet.

Statsminister Jens Stoltenberg [11:17:32]: Det er ikke riktig at det er helt nytt. Også tidligere har vi hatt statsråder uten portefølje i Norge. I veldig mange andre land er det vanlig med denne typen statsråder. I Sverige har man en lignende ordning, selv om systemet i Sverige er noe annerledes.

Det vi baserer dette på, er nettopp det som står tydelig i Grunnloven, og som er en lang tradisjon, nemlig at regjeringen selv bestemmer hvordan regjeringens arbeid organiseres. Så er hele regjeringen – alle statsrådene – ansvarlige overfor Stortinget. Det er også Schjøtt-Pedersen i de sakene som er behandlet i statsråd eller når det gjelder den informasjonen han gir Stortinget fra Stortingets talerstol.