Stortinget - Møte tirsdag den 17. november 2009 kl. 10

Dato: 17.11.2009

Dokumenter: (Innst. 30 S (2009–2010))

Sak nr. 3 [10:40:52]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om overenskomster inngått med fremmede makter eller internasjonale organisasjoner i 2008

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 331)

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstilt:

Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter eller internasjonale organisasjoner i 2008 – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: I sak nr. 4 foreligger det ikke noe voteringstema.