Stortinget - Møte tirsdag den 15. desember 2009 kl. 10

Dato: 15.12.2009

Dokumenter: (Lovvedtak 24 (2009–2010), jf. Innst. 90 L (2009–2010) og Prop. 20 L (2009–2010))

Sak nr. 15 [21:28:08]

Stortingets vedtak til lov om endringer i folketrygdloven og helseregisterloven m.m. (innføring av automatisk frikortordning og etablering av nødvendige registre m.m.)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 1380)

Samlet votering i sakene nr. 12-24, se sak 24 for votering.