Stortinget - Møte tirsdag den 12. januar 2010 kl. 10

Dato: 12.01.2010

Dokumenter: (Innst. 115 S (2009–2010), jf. Prop. 55 S (2009–2010))

Sak nr. 5 [10:15:54]

Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette i kraft en protokoll undertegnet i Brussel 7. juli 2009 til endring av skatteavtalen mellom Norge og Luxembourg

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 1480)

Votering i sak nr. 5

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i å sette i kraft en protokoll undertegnet i Brussel 7. juli 2009 til endring av skatteavtalen mellom Norge og Luxembourg.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.