Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette i kraft en protokoll undertegnet i Brussel 7. juli 2009 til endring av skatteavtalen mellom Norge og Luxembourg

Dette dokument

Til Stortinget

Sammendrag

Den 7. juli 2009 ble det i Luxembourgs ambassade i Brussel undertegnet en protokoll til endring av artikkel 26 i skatteavtalen mellom Norge og Luxembourg av 6. mai 1983. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon 19. juni 2009. Ambassadør Jostein Helge Bernhardsen undertegnet protokollen på vegne av Norge, og på vegne av Luxembourg undertegnet finans- og budsjettminister Luc Frieden.

Luxembourg meddelte tidligere i år OECD at de vil trekke tilbake sin reservasjon til OECDs mønsteravtale artikkel 26 punkt 5 om plikt til å utveksle bankopplysninger, og at de i framtiden vil implementere den standard for innsyn i og utveksling av opplysninger i skattesaker som nå er etablert i mønsteravtalen. For å åpne for dette må Luxembourg etter sine regler ta dette inn i skatteavtalens bestemmelser.

Norge tok umiddelbart kontakt med Luxembourg med forslag om å endre vår skatteavtale, og etter underhåndssamtaler og utveksling av utkast ble det den 15. juni 2009 oppnådd enighet om et utkast til endringsprotokoll. Forhandlingene ble på norsk side ledet av avdelingsdirektør Per Olav Gjesti, Finansdepartementet.

Skatteavtalen med Luxembourg ble undertegnet i Oslo den 6. mai 1983, men artikkel 26 om utveksling av opplysninger i skattesaker tilsvarer ikke bestemmelsen i OECDs mønsteravtale av 2005. Det vil si at etter gjeldende avtale er Luxembourg ikke forpliktet til å gi norske skattemyndigheter innsyn i kontoer og andre opplysninger som innehas av banker og finansinstitusjoner i Luxembourg, om eierforhold til for eksempel selskaper og truster knyttet til norske skattytere, eller å gi opplysninger i saker der Luxembourg ikke har egen skatteinteresse.

Protokollen innebærer at artikkel 26 om utveksling av opplysninger i gjeldende skatteavtale oppdateres til den standard som framgår av artikkel 26 i OECDs mønsteravtale av 2005. For øvrig beholdes skatteavtalen uendret. Endringen medfører at partene skal innhente og utveksle opplysninger om eierforhold til for eksempel selskaper og truster og uten hensyn til om de selv trenger opplysningene for egne skatteformål. Videre kan en begjæring om opplysninger ikke avvises under henvisning til at opplysningene må innhentes fra banker, andre finansinstitusjoner, forvaltere eller lignende.

Endringen skal ha virkning for skatteårene fra og med 1. januar i året etter at den trer i kraft. For tidligere skatteår skal den gjeldende bestemmelse fortsatt ha virkning.

Det ble samtidig med undertegningen av protokollen foretatt en noteveksling. Notevekslingen fastsetter at utveksling av bankopplysninger skal skje etter anmodning. Andre opplysninger kan også utveksles spontant eller automatisk. Notevekslingen gir for øvrig praktisk veiledning om hvorledes anmodninger skal utformes.

Protokollen ble undertegnet på fransk og norsk. Tekstene følger vedlagt proposisjonen. Notevekslingen ble foretatt på engelsk. En norsk oversettelse følger vedlagt proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Thomas Breen, Gunvor Eldegard, Irene Johansen, Gerd Janne Kristoffersen, lederen Torgeir Micaelsen, Torfinn Opheim og Dag Ole Teigen, fra Fremskrittspartiet, Ulf Leirstein, Jørund Rytman, Kenneth Svendsen og Christian Tybring-Gjedde, fra Høyre, Gunnar Gundersen, Arve Kambe og Jan Tore Sanner, fra Sosialistisk Venstreparti, Lars Egeland, fra Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen, fra Kristelig Folkeparti, Hans Olav Syversen, og fra Venstre, Borghild Tenden, slutter seg til Regjeringens forslag om å sette i kraft en protokoll undertegnet i Brussel den 7. juli 2009 til endring av artikkel 26 om utveksling av opplysninger i overenskomst mellom Norge og Luxembourg undertegnet i Oslo den 6. mai 1983.

Komiteens tilråding

Komiteen viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Stortinget samtykker i å sette i kraft en protokoll undertegnet i Brussel 7. juli 2009 til endring av skatteavtalen mellom Norge og Luxembourg.

Oslo, i finanskomiteen, den 15. desember 2009

Torgeir Micaelsen

Thomas Breen

leder

ordfører