Stortinget - Møte torsdag den 11. mars 2010 kl. 10

Dato: 11.03.2010

Formalia

Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Kristin Kverneland Lønningdal

Presidenten: Ærede medrepresentanter!

Tidligere stortingsrepresentant Kristin Kverneland Lønningdal er død, 87 år gammel.

Kristin Lønningdal ble født 1. januar 1923 i Stavanger. Hun tok examen artium i 1942 og apotekereksamen i 1947. Hun var utdannet farmasøyt og arbeidet ved apotek i Risør, Tvedestrand og Stavanger.

I 1963 ble Kristin Lønningdal innvalgt i Stavanger bystyre og formannskap for Høyre. Frem til 1973 hadde hun en rekke tillitsverv både i offentlige og politiske organer. Hun var medlem av fylkestinget og fylkesutvalget, og i perioden 1969–1974 var hun medlem av Høyres sentralstyre. Hun var også medlem av Husbankens avdelingsstyre for Vestlandet og varamedlem til styret i Statoil.

Kristin Lønningdal var vararepresentant til Stortinget for Rogaland i to perioder, fra 1965 til 1973. Ved stortingsvalget høsten 1973 ble hun valgt inn som fast representant for Høyre. Hun ble gjenvalgt i 1977, men frasa seg gjenvalg ved stortingsvalget i 1981. I den første perioden var hun medlem av kommunal- og miljøvernkomiteen og deretter finanskomiteen. I løpet av den tiden hun var fast representant på Stortinget, var hun delegert til FNs generalforsamling og medlem av styret i Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union. Kristin Lønningdal var varasekretær i Odelstinget fra 1977 frem til hun høsten 1980 ble valgt som varapresident i samme ting.

Kristin Lønningdal ble utnevnt til fylkesmann i Rogaland i 1981 og innehadde dette embetet i ti år.

Kristin Lønningdals engasjement på Stortinget favnet vidt. Hun interesserte seg for mange oppgaver – fra boligbygging og sykehuspolitikk til miljøvern og økonomisk politikk. Hun var opptatt av enkeltindividets rett og av å hjelpe dem som følte at de kom til kort i møtet med offentlig byråkrati. Dette var spørsmål som hun var sterkt opptatt av i sin gjerning som fylkesmann. Kristin Lønningdal hadde en tydelig profil. Hun var alltid rett på sak og hevdet sine meninger klart og utvetydig, samtidig som hun hele tiden var preget av et vennlig vesen overfor kolleger og medarbeidere.

Vi minnes Kristin Kverneland Lønningdal for hennes virke i Stortinget og lyser fred over hennes minne.

Representantene påhørte stående presidentens minnetale.

Line Henriette Hjemdal overtok her presidentplassen.

Presidenten: Fra Fremskrittspartiet stortingsgruppe foreligger søknad om sykepermisjon for representanten Åse Michaelsen fra og med 11. mars og inntil videre.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  • Søknaden behandles straks og innvilges.

  • Vararepresentanten, Tor Sigbjørn Utsogn, innkalles for å møte i permisjonstiden.

Presidenten: Representanten Bård Hoksrud vil framsette et representantforslag.

Bård Hoksrud (FrP) [10:06:07]: På vegne av representantene Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen, Arne Sortevik og meg selv har jeg gleden av å framsette et representantforslag om en utvidet og bindende investeringsplan for norsk jernbane.

Presidenten: Representanten Arne Sortevik vil framsette et representantforslag.

Arne Sortevik (FrP) [10:06:34]: På vegne av representantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen og meg selv har jeg fornøyelsen av å sette frem forslag om en utvidet og bindende nasjonal investeringsplan for stamveinettet.

Presidenten: Representanten Ketil Solvik-Olsen vil framsette to representantforslag.

Ketil Solvik-Olsen (FrP) [10:07:08]: Jeg har den utsøkte glede å fremme forslag på vegne av representantene Siri A. Meling, Line Henriette Hjemdal, Borghild Tenden og meg selv om å forlenge utleieperioden for vannkraftverk til 30 år.

Jeg vil så på vegne av representantene Siri A. Meling, Line Henriette Hjemdal, Borghild Tenden og meg selv fremme forslag om småkraftverk i overgangsordningen for grønne sertifikater.

Presidenten: Representanten Hans Frode Kielland Asmyhr vil framsette et representantforslag.

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) [10:07:44]: På vegne av stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Morten Ørsal Johansen, Per Sandberg og meg selv er det en stor ære å fremme forslag om begrensninger i utenlandske kriminelles sosiale rettigheter i Norge.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Sakene på dagens kart (nr. 56)

Presidenten: Den innkalte vararepresentanten for Vest-Agder fylke, Tor Sigbjørn Utsogn, har tatt sete.