Stortinget - Møte onsdag den 26. mai 2010 kl. 10

Dato: 26.05.2010

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 10

Fra representanten Line Henriette Hjemdal til olje- og energiministeren:

«Statsråden har i brev til komiteen vedrørende Dokument 8:25 S for 2009–2010 fremholdt at «ifølge de formelle rammene gitt i allmennaksjeloven skal ikke aksjeeierne (...) gripe inn i saker som ligger under styrets kompetanseområde». Ifølge førsteamanuensis i selskapsrett ved Universitetet i Oslo Beate Sjåfjell er dette en feilaktig gjengivelse av allmennaksjeloven.

Kan staten etter allmennaksjeloven bruke sin posisjon som majoritetsaksjonær på Statoils generalforsamling til å vedta at selskapet skal trekke seg ut av oljesand?»

Presidenten: Dette spørsmålet er trukket tilbake.