Stortinget - Møte torsdag den 17. juni 2010 kl. 10

Dato: 17.06.2010

Sak nr. 14 [16:30:34]

Forslag fra stortingsrepresentant Robert Eriksson på vegne av Fremskrittspartiet fremsatt i Stortingets møte 27. mai 2010 (jf. Innst. 251 L):
«Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige endringer slik at pensjonspoeng som er opptjent før 2010 skal regnes om til pensjon etter gamle regler, og at besteårsreglen ikke fravikes.»

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 4350)

Votering i sak nr. 14

Presidenten: Det voteres over forslag fra Robert Eriksson på vegne av Fremskrittspartiet framsatt i Stortingets møte 27. mai 2010:

«Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige endringer slik at pensjonspoeng som er opptjent før 2010 skal regnes om til pensjon etter gamle regler, og at besteårsreglen ikke fravikes.»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 81 mot 24 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 19.42.16)