Stortinget - Møte torsdag den 17. juni 2010 kl. 10

Dato: 17.06.2010

Sak nr. 15 [16:31:01]

Forslag fra stortingsrepresentant Robert Eriksson på vegne av Fremskrittspartiet fremsatt i Stortingets møte 27. mai 2010 (jf. Innst. 251 L):
«Stortinget ber regjeringen legge til rette for at reglene for fremgangsmåten ved beregning av levealdersjustering skal fastsettes i loven slik at eventuelle endringer må besluttes av Stortinget.»

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 4350)

Votering i sak nr. 15

Presidenten: Det voteres over forslag fra Robert Eriksson på vegne av Fremskrittspartiet framsatt i Stortingets møte 27. mai 2010:

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for at reglene for fremgangsmåten ved beregning av levealdersjustering skal fastsettes i loven slik at eventuelle endringer må besluttes av Stortinget.»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 81 mot 24 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 19.42.39)