Stortinget - Møte torsdag den 17. juni 2010 kl. 10

Dato: 17.06.2010

Dokumenter: (Lovvedtak 73 (2009–2010), jf. Innst. 351 L (2009–2010) og Prop. 126 LS (2009–2010))

Sak nr. 24 [18:13:26]

Stortingets vedtak til lov om endringar i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 4352)

Samlet votering i sakene 19–37, se sak 37 for votering.