Stortinget - Møte torsdag den 17. juni 2010 kl. 10

Dato: 17.06.2010

Dokumenter: (Lovvedtak 78 (2009–2010), jf. Innst. 351 L (2009–2010) og Prop. 126 LS (2009–2010))

Sak nr. 29 [18:15:50]

Stortingets vedtak til lov om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 4352)

Samlet votering i sakene 19–37, se sak 37 for votering.