Stortinget - Møte torsdag den 17. juni 2010 kl. 10

Dato: 17.06.2010

Referatsaker

Sak nr. 38 [19:46:05]

Referat

 • 1.(417)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, Anders B. Werp, Ingjerd Schou, Linda C. Hofstad Helleland, Elisabeth Aspaker og Michael Tetzschner om nasjonal strategi for økt og bedre bruk av sivil kompetanse i politiet (Dokument 8:155 S (2009–2010))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 2.(418)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders B. Werp, André Oktay Dahl, Trond Helleland og Elisabeth Aspaker om behandling av asylsaker (Dokument 8:156 S (2009–2010))

Presidenten: Representanten Heikki Holmås har bedt om ordet til referatsak nr. 418.

Heikki Holmås (SV) [19:46:42]: (leder av kommunal- og forvaltningskomiteen): Vi har merket oss at referatsak nr. 418 er foreslått sendt justiskomiteen. Asylsaker blir i hovedsak behandlet i Utlendingsdirektoratet og delvis behandlet i politiet. Det skjer uansett ingenting i denne saken i løpet av sommeren, men jeg foreslår at vi sender den til kommunal- og forvaltningskomiteen, og så får vi til høsten eventuelt ta stilling til om den skal behandles sammen med andre saker som omhandler hele omorganiseringen i UDI og i politiet.

Presidenten: Presidenten foreslår at referatsak nr. 418 oversendes til justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for kommunal- og forvaltningskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

– Det anses vedtatt.

 • 3.(419)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, André Oktay Dahl, Anders B. Werp, Linda C. Hofstad Helleland, Sylvi Graham og Lars Myraune om bevaring av nærpolitimodellen og gjennomføring av en bredt anlagt politistudie (Dokument 8:157 S (2009–2010))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 4.(420)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mette Hanekamhaug, Tord Lien og Bente Thorsen om hospiteringsordning for programfaglærere (Dokument 8:154 S (2009–2010))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.