Stortinget - Møte torsdag den 18. november 2010 kl. 10

Dato: 18.11.2010
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:00:32]

  Debatt om utenriksministerens redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker
  (Redegjørelsen holdt i Stortingets møte 16. november 2010)

 • Sak nr. 2 [12:56:42]

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om samtykke til ratifikasjon av konvensjon av 23. november 2007 om internasjonal innkreving av underholdsbidrag til barn og andre former for underhold til familie ((Innst. 63 S (2010–2011), jf. Prop. 140 S (2009–2010)))

 • Sak nr. 3 [12:57:06]

  Interpellasjon fra representanten Gunnar Gundersen til landbruks- og matministeren:
  «Statskogs kjøp av Borregaard Skoger har blitt gjort på «forretningsmessig grunnlag» hevder statsråden. Dette skiller seg sterkt fra hva staten krever av andre private aktører i skogbruket som «forretningsmessig adferd», og hva staten prosederer i saker der man eksproprierer skogarealer til samfunnsnyttige formål. I konsesjonssammenheng pålegges private aktører å bruke en kalkulasjonsrente på 4 pst. I beste fall og forutsatt betydelig mer rasjonell drift av Borregaard Skoger kan man for Borregaard Skoger snakke om en kalkulasjonsrente på ca. 2 pst. Prisen på en skogeiendom dobler seg når kalkulasjonsrenten halveres. I en rekke ekspropriasjonssaker har staten slåss hardt for å heve kalkulasjonsrenten til 5 pst. Dette senker skogverdiene med 25 pst. relativt til 4 pst. kalkulasjonsrente og skaper konflikter.
  Ser statsråden de etiske dilemmaene, og vil han foreta seg noe for å rette det opp?»

 • Sak nr. 4 [14:08:23]

  Interpellasjon fra representanten Trine Skei Grande til landbruks- og matministeren:
  «I St.meld. nr. 12 for 2002–2003 om dyrehold og dyrevelferd fastslås det: «Dersom det ikke oppnås vesentlige avlsmessige forbedringer (…) i løpet av en tiårsperiode, bør det vurderes å avvikle pelsdyrholdet.» Ingen politiske partier reserverte seg mot dette. De siste tre årene har det vært avdekket ulovligheter i pelsdyroppdrettet gjentatte ganger. Dokumentasjon har kommet fra både Mattilsynet og dyrevernere. I oktober 2010 avdekket igjen dyrevernere grufulle forhold på flere pelsdyrfarmer, blant annet av rever med avbitte bein og mink med avgnagde ører. Det er nå klart at pelsdyrnæringen ikke vil nå målet som Stortinget satte i 2003, om vesentlige avlsmessige forbedringer i løpet av en tiårsperiode.
  Hva skal til for at statsråden går inn for å avvikle pelsdyrnæringen?»

 • Sak nr. 5 [15:39:36]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i folketrygdloven (medlemskap i folketrygden under fengselsopphold mv.) ((Innst. 60 L (2010–2011), jf. Prop. 135 L (2009–2010)))

 • Sak nr. 6 [18:03:47]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringar i folketrygdlova mv. (enkelte presiseringar i samband med pensjonsreforma) ((Innst. 67 L (2010–2011), jf. Prop. 156 L (2009–2010)))

 • Sak nr. 7 [18:17:10]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Vigdis Giltun og Laila Marie Reiertsen om lov om endring i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) (Opphør av arbeidsforhold grunnet alder) ((Innst. 59 L (2010–2011), jf. Dokument 8:142 L (2009–2010)))

 • Sak nr. 8 [19:00:41]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Røe Isaksen, Sylvi Graham, Bent Høie, Sonja Irene Sjøli og Elisabeth Røbekk Nørve om alternativ turnus ((Innst. 65 S (2010–2011), jf. Dokument 8:124 S (2009–2010)))

 • Sak nr. 9 [19:39:38]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i forsikringsvirksomhetsloven (skadeforsikring) ((Lovvedtak 2 (2010–2011), jf. Innst. 41 L (2010–2011) og Prop. 134 L (2009–2010)))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 20.11.