Stortinget - Møte torsdag den 2. desember 2010 kl. 10

Dato: 02.12.2010

Dokumenter: (Innst. 71 S (2010–2011), jf. Dokument 8:151 S (2009–2010))

Sak nr. 4 [12:00:02]

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Robert Eriksson, Laila Reiertsen og Vigdis Giltun om evaluering av varslerparagrafen og virkningen av den

Votering i sak nr. 4

Presidenten: Til denne saken er det satt fram ett forslag, fra Laila Marie Reiertsen på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det blir gjennomført en evaluering av varslingsparagrafen senest før utgangen av 2011.»

Presidenten: Det voteres alternativt mellom dette forslaget og komiteens innstilling.

Venstre har varslet at de vil støtte forslaget.

Komiteen hadde innstilt:

Dokument 8:151 S (2009–2010) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Robert Eriksson, Laila Reiertsen og Vigdis Giltun om evaluering av varslerparagrafen og virkningen av den – vedlegges protokollen.

Votering:Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslaget fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti ble innstillingen bifalt med 54 mot 46 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 17.31.40)